Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HSPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2005 2004
Aktiva
Stalna sredstva 352.219 363.912
Tekuća sredstva 28.042 28.814
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2 83
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 380.261 392.726
Pasiva
Kapital 36.533 91.548
Osnovni kapital 408.383 408.383
Rezerve
Revalorizacione rezerve 12.653 12.653
Neraspoređeni dobitak 1.526 1.526
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 343.728 301.178
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 380.261 392.726
Skraćeni bilans uspjeha 2005 2004
Prihod od prodaje 10.724 72.830
EBITDA -43.322 -63.817
Amortizacija 11.693 11.984
EBIT -55.015 -75.801
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza -75.799
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 8,50 10,00
Prihod po zaposlenom 1.261,65 7.283,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2005 2004
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [HSPR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS)
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0895
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža -403,97%
Ukupan prihod