Swisslion industrija alata a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IATR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 22.095.225 22.081.324
Tekuća sredstva 13.018.581 13.421.963
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10.994 228.025
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 35.113.806 35.503.287
Pasiva
Kapital 2.443.997 2.427.231
Osnovni kapital 38.162.295 38.162.295
Rezerve
Revalorizacione rezerve 12.053.314 12.053.314
Neraspoređeni dobitak 16.766 692.640
Rezervisanja 376.529 376.529
Dugoročne obaveze 17.113.513 17.113.513
Kratkoročne obaveze 15.179.767 15.586.014
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 35.113.806 35.503.287
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 12.255.816 14.557.803
EBITDA 600.514 1.367.131
Amortizacija 582.368 640.576
EBIT 18.146 726.555
Rashodi kamata 1.380 33.915
Dobitak prije poreza 16.766 692.640
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 16.766 692.640
Prosječan broj zaposlenih 455,00 519,00
Prihod po zaposlenom 26.935,86 28.049,72
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.974.521 9.375.159
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.623.830 8.940.408
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 350.691 434.751
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.125 15.935
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 572.847 543.685
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -567.722 -527.750
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 8.979.646 9.391.094
Ukupni odlivi gotovine 9.196.677 9.484.093
Neto priliv (odliv) gotovine -217.031 -92.999
Gotovina na početku obračunskog perioda 228.025 321.024
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 10.994 228.025

Skraćeni finansijski pokazatelji [IATR-R-A]

P/S 0,1121
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0004
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 81,9422
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0640
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5621
Tržišna kapitalizacija 1.373.843
Prinos na aktivu (ROA) 0,05%
Prinos na kapital (ROE) 0,69%
Neto marža 0,14%
EBITDA marža 4,90%
Ukupan prihod 12.857.847