Swisslion industrija alata a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IATR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 22.081.324 22.450.520
Tekuća sredstva 13.421.963 13.513.711
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 228.025 321.024
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 35.503.287 35.964.231
Pasiva
Kapital 2.427.231 1.734.591
Osnovni kapital 38.162.295 38.162.295
Rezerve
Revalorizacione rezerve 12.053.314 12.053.314
Neraspoređeni dobitak 692.640 233.317
Rezervisanja 376.529 376.529
Dugoročne obaveze 17.113.513 17.113.513
Kratkoročne obaveze 15.586.014 16.739.598
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 35.503.287 35.964.231
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 14.557.803 14.841.110
EBITDA 1.367.131 867.851
Amortizacija 640.576 629.212
EBIT 726.555 238.639
Rashodi kamata 33.915 5.322
Dobitak prije poreza 692.640 233.317
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 692.640 233.317
Prosječan broj zaposlenih 519,00 527,00
Prihod po zaposlenom 28.049,72 28.161,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.375.159 9.247.272
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.940.408 11.126.892
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 434.751 -1.879.620
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 15.935 2.396.334
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 543.685 273.505
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -527.750 2.122.829
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 9.391.094 11.643.606
Ukupni odlivi gotovine 9.484.093 11.400.397
Neto priliv (odliv) gotovine -92.999 243.209
Gotovina na početku obračunskog perioda 321.024 77.815
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 228.025 321.024

Skraćeni finansijski pokazatelji [IATR-R-A]

P/S 0,0944
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0181
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,9835
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0636
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5660
Tržišna kapitalizacija 1.373.843
Prinos na aktivu (ROA) 1,94%
Prinos na kapital (ROE) 33,29%
Neto marža 4,76%
EBITDA marža 9,39%
Ukupan prihod 15.086.465