Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 24.708.498 25.255.565
Tekuća sredstva 13.198.108 12.886.642
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 17.625 123.084
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 37.906.606 38.142.207
Pasiva
Kapital 11.022.221 5.922.925
Osnovni kapital 38.162.295 38.162.295
Rezerve
Revalorizacione rezerve 17.066.872 17.066.872
Neraspoređeni dobitak 53.311
Rezervisanja 376.529
Dugoročne obaveze 17.113.513 17.113.513
Kratkoročne obaveze 9.770.872 14.729.240
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 37.906.606 38.142.207
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 13.050.472 12.345.996
EBITDA 584.380 689.569
Amortizacija 611.630 622.068
EBIT -27.250 67.501
Rashodi kamata 7.846 14.190
Dobitak prije poreza -35.096 53.311
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -35.096 53.311
Prosječan broj zaposlenih 353,00 386,00
Prihod po zaposlenom 36.970,18 31.984,45
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.329.251 7.817.069
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.735.550 7.616.034
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -406.299 201.035
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 49.160 84.813
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -49.160 -84.813
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 420.000 46.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 70.000 46.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 350.000 0
Ukupni prilivi gotovine 8.749.251 7.863.069
Ukupni odlivi gotovine 8.854.710 7.746.847
Neto priliv (odliv) gotovine -105.459 116.222
Gotovina na početku obračunskog perioda 123.084 6.862
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 17.625 123.084

Skraćeni finansijski pokazatelji [IATR-R-A]

P/S 0,1053
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0009
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -39,1453
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2888
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1246
Tržišna kapitalizacija 1.373.843
Prinos na aktivu (ROA) -0,09%
Prinos na kapital (ROE) -0,41%
Neto marža -0,27%
EBITDA marža 4,48%
Ukupan prihod 13.500.829