Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IATR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 25.255.565 25.810.463
Tekuća sredstva 12.886.642 12.209.649
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 123.084 6.862
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 38.142.207 38.020.112
Pasiva
Kapital 5.922.925 5.869.614
Osnovni kapital 38.162.295 38.162.295
Rezerve
Revalorizacione rezerve 17.066.872 17.066.872
Neraspoređeni dobitak 53.311
Rezervisanja 376.529 376.529
Dugoročne obaveze 17.113.513 17.113.513
Kratkoročne obaveze 14.729.240 14.660.456
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 38.142.207 38.020.112
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 12.342.402 12.050.495
EBITDA 689.569 -993.136
Amortizacija 622.068 572.039
EBIT 67.501 -1.565.175
Rashodi kamata 14.190 22.766
Dobitak prije poreza 53.311 -1.587.941
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 53.311 -1.587.941
Prosječan broj zaposlenih 386,00 410,00
Prihod po zaposlenom 31.975,13 29.391,45
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.817.069 7.943.818
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.616.034 8.087.962
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 201.035 -144.144
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 187.317
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 84.813 47.305
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -84.813 140.012
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 46.000 160.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 46.000 160.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 7.863.069 8.291.135
Ukupni odlivi gotovine 7.746.847 8.295.267
Neto priliv (odliv) gotovine 116.222 -4.132
Gotovina na početku obračunskog perioda 6.862 10.994
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 123.084 6.862

Skraćeni finansijski pokazatelji [IATR-R-A]

P/S 0,1113
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0014
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 25,7703
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1552
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2320
Tržišna kapitalizacija 1.373.843
Prinos na aktivu (ROA) 0,14%
Prinos na kapital (ROE) 0,90%
Neto marža 0,43%
EBITDA marža 5,59%
Ukupan prihod 12.519.262