Imako a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IMAK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 4.230.917 4.226.578
Tekuća sredstva 485.660 473.925
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 467 5.982
Aktivna vremenska razgraničenja 6.677 12.093
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.716.577 4.700.503
Pasiva
Kapital 4.107.624 4.105.365
Osnovni kapital 2.869.839 2.869.839
Rezerve 594 594
Revalorizacione rezerve 1.211.235 1.211.235
Neraspoređeni dobitak 25.956 334.384
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 419.528 336.055
Kratkoročne obaveze 189.425 259.083
Pasivna vremenska razgraničenja 4.808 9.438
Poslovna pasiva 4.716.577 4.700.503
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 169.839 470.175
EBITDA 75.138 64.521
Amortizacija 43.556 33.288
EBIT 31.582 31.233
Rashodi kamata 27.877 23.895
Dobitak prije poreza 3.705 7.338
Porezi iz dobitka 1.446 0
Neto dobitak 2.259 7.338
Prosječan broj zaposlenih 7,00 7,00
Prihod po zaposlenom 24.262,71 67.167,86
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 384.286 1.049.535
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 434.698 1.193.619
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -50.412 -144.084
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 203.334 507.905
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 158.437 362.070
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 44.897 145.835
Ukupni prilivi gotovine 587.620 1.557.440
Ukupni odlivi gotovine 593.135 1.555.689
Neto priliv (odliv) gotovine -5.515 1.751
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.982 4.231
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 467 5.982

Skraćeni finansijski pokazatelji [IMAK-R-A]

P/S 0,8618
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0008
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 64,7905
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4313
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0356
Tržišna kapitalizacija 146.362
Prinos na aktivu (ROA) 0,05%
Prinos na kapital (ROE) 0,06%
Neto marža 1,33%
EBITDA marža 44,24%
Ukupan prihod 353.461