Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 3.385.226 3.351.679
Tekuća sredstva 947.305 1.011.716
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.988 12.891
Kratkoročna razgraničenja 30.293 21.743
Bilansna aktiva 4.332.531 4.363.395
Pasiva
Kapital 3.930.593 3.929.607
Osnovni kapital 2.869.839 2.869.839
Rezerve 594 594
Revalorizacione rezerve 1.211.235 1.211.235
Neraspoređeni dobitak 9.655 8.669
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 284.274 376.336
Kratkoročne obaveze 117.664 57.452
Kratkoročna razgraničenja 2.222
Bilansna pasiva 4.332.531 4.363.395
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 6.029 3.712
EBITDA 69.065 67.885
Amortizacija 23.909 31.472
EBIT 45.156 36.413
Rashodi kamata 40.633 31.153
Dobitak prije poreza 4.523 5.260
Porezi iz dobitka 3.537 1.856
Neto dobitak 986 3.404
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 6.029,00 3.712,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 197.404 155.025
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 159.679 198.308
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 37.725 -43.283
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 675
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 675 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.000 50.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 53.303 29.050
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -48.303 20.950
Ukupni prilivi gotovine 203.079 205.025
Ukupni odlivi gotovine 212.982 227.358
Neto priliv (odliv) gotovine -9.903 -22.333
Gotovina na početku obračunskog perioda 12.891 35.224
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.988 12.891

Skraćeni finansijski pokazatelji [IMAK-R-A]

P/S 47,6006
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0003
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 291,0587
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3696
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0730
Tržišna kapitalizacija 286.984
Prinos na aktivu (ROA) 0,02%
Prinos na kapital (ROE) 0,03%
Neto marža 16,35%
EBITDA marža 1.145,55%
Ukupan prihod 194.967