Interšped a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
INTE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.107.697 1.080.310
Tekuća sredstva 8.259 60.883
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.329 53.750
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.115.956 1.141.193
Pasiva
Kapital 1.082.149 1.080.766
Osnovni kapital 728.220 728.220
Rezerve 152.227 152.178
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 201.702 200.368
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 33.807 60.427
Pasivna vremenska razgraničenja 11.200 48.000
Poslovna pasiva 1.115.956 1.141.193
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 1.567 1.098
Amortizacija 0 0
EBIT 1.567 1.098
Rashodi kamata 29 0
Dobitak prije poreza 1.538 1.098
Porezi iz dobitka 154 110
Neto dobitak 1.384 988
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 94.903
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 63.321 70.544
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -63.321 24.359
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 10.900 24.956
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 10.900 24.956
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 19.700
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 21.700
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -2.000
Ukupni prilivi gotovine 10.900 139.559
Ukupni odlivi gotovine 63.321 92.244
Neto priliv (odliv) gotovine -52.421 47.315
Gotovina na početku obračunskog perioda 53.750 6.435
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.329 53.750

Skraćeni finansijski pokazatelji [INTE-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0019
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 43,6722
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4860
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0559
Tržišna kapitalizacija 60.442
Prinos na aktivu (ROA) 0,12%
Prinos na kapital (ROE) 0,13%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 36.873