Interšped a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
INTE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.121.000 1.107.697
Tekuća sredstva 10.704 8.259
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.774 1.329
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.131.704 1.115.956
Pasiva
Kapital 1.065.753 1.082.149
Osnovni kapital 728.220 728.220
Rezerve 152.297 152.227
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 201.632 201.702
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 65.951 33.807
Pasivna vremenska razgraničenja 11.200
Poslovna pasiva 1.131.704 1.115.956
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -16.396 1.568
Amortizacija 0 0
EBIT -16.396 1.568
Rashodi kamata 0 29
Dobitak prije poreza -16.396 1.539
Porezi iz dobitka 0 154
Neto dobitak -16.396 1.385
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 37.825 63.321
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -37.825 -63.321
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 40.270 10.900
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 40.270 10.900
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 40.270 10.900
Ukupni odlivi gotovine 37.825 63.321
Neto priliv (odliv) gotovine 2.445 -52.421
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.329 53.750
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.774 1.329

Skraćeni finansijski pokazatelji [INTE-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0225
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,6864
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4635
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0567
Tržišna kapitalizacija 60.442
Prinos na aktivu (ROA) -1,46%
Prinos na kapital (ROE) -1,53%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 11.705