Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
IPBL-R-A 202021.6.2021.500.0000,0046  20.8.2021.10.8.2021.9.8.2021.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 109.388.780 109.435.013
Tekuća sredstva 399.310 456.500
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 136.962 157.922
Kratkoročna razgraničenja 1.144 16.379
Bilansna aktiva 109.788.090 109.891.513
Pasiva
Kapital 109.431.067 109.426.202
Osnovni kapital 108.393.599 108.393.599
Rezerve 71.530 71.530
Revalorizacione rezerve 175.195 175.195
Neraspoređeni dobitak 790.743 785.878
Rezervisanja 110.771 192.703
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 246.252 272.608
Kratkoročna razgraničenja 386 13.408
Bilansna pasiva 109.788.090 109.891.513
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 2.070.246 2.154.781
EBITDA 74.205 83.245
Amortizacija 61.202 58.649
EBIT 13.003 24.596
Rashodi kamata 6.518 0
Dobitak prije poreza 6.485 24.596
Porezi iz dobitka 1.620 0
Neto dobitak 4.865 24.596
Prosječan broj zaposlenih 75,00 75,00
Prihod po zaposlenom 27.603,28 28.730,41
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.490.782 2.612.255
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.834.365 2.647.760
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -343.583 -35.505
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 357.297 11.686
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 34.520 89.242
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 322.777 -77.556
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 154 493.163
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -154 -493.163
Ukupni prilivi gotovine 2.848.079 2.623.941
Ukupni odlivi gotovine 2.869.039 3.230.165
Neto priliv (odliv) gotovine -20.960 -606.224
Gotovina na početku obračunskog perioda 157.922 764.146
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 136.962 157.922

Skraćeni finansijski pokazatelji [IPBL-R-A]

P/S 4,1886
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0000
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1.782,4230
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0096
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0792
Tržišna kapitalizacija 8.671.488
Prinos na aktivu (ROA) 0,00%
Prinos na kapital (ROE) 0,00%
Neto marža 0,23%
EBITDA marža 3,58%
Ukupan prihod 4.050.360