Industrijske plantaže a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IPBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 109.246.262 108.458.791
Tekuća sredstva 843.021 1.276.384
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 493.070 916.561
Aktivna vremenska razgraničenja 30.002 35.959
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 110.089.283 109.735.175
Pasiva
Kapital 109.375.571 109.074.809
Osnovni kapital 108.393.599 108.393.599
Rezerve 43.998 28.960
Revalorizacione rezerve 175.195 175.195
Neraspoređeni dobitak 762.779 477.055
Rezervisanja 325.376 286.088
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 388.336 374.278
Pasivna vremenska razgraničenja 24.783 28.677
Poslovna pasiva 110.089.283 109.735.175
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 2.959.407 2.267.091
EBITDA 374.451 212.967
Amortizacija 33.492 27.795
EBIT 340.959 185.172
Rashodi kamata 5 1
Dobitak prije poreza 340.954 185.171
Porezi iz dobitka 40.192 21.662
Neto dobitak 300.762 163.509
Prosječan broj zaposlenih 78,00 80,00
Prihod po zaposlenom 37.941,12 28.338,64
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.523.276 2.700.642
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.967.938 2.363.511
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 555.338 337.131
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 4.177 1.818
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 983.006 38.584
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -978.829 -36.766
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.527.453 2.702.460
Ukupni odlivi gotovine 3.950.944 2.402.095
Neto priliv (odliv) gotovine -423.491 300.365
Gotovina na početku obračunskog perioda 916.561 616.196
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 493.070 916.561

Skraćeni finansijski pokazatelji [IPBL-R-A]

P/S 3,6627
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0028
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 36,0397
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0091
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0991
Tržišna kapitalizacija 10.839.360
Prinos na aktivu (ROA) 0,27%
Prinos na kapital (ROE) 0,28%
Neto marža 10,16%
EBITDA marža 12,65%
Ukupan prihod 5.166.505