Industrijske plantaže a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IPBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 109.253.514 109.246.262
Tekuća sredstva 1.005.640 843.021
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 741.517 493.070
Aktivna vremenska razgraničenja 27.373 30.002
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 110.259.154 110.089.283
Pasiva
Kapital 109.726.066 109.375.571
Osnovni kapital 108.393.599 108.393.599
Rezerve 61.523 43.998
Revalorizacione rezerve 175.195 175.195
Neraspoređeni dobitak 1.095.749 762.779
Rezervisanja 305.284 325.376
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 227.804 388.336
Pasivna vremenska razgraničenja 22.543 24.783
Poslovna pasiva 110.259.154 110.089.283
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 2.855.252 2.959.407
EBITDA 430.150 374.451
Amortizacija 44.348 33.492
EBIT 385.802 340.959
Rashodi kamata 2 5
Dobitak prije poreza 385.800 340.954
Porezi iz dobitka 35.305 40.192
Neto dobitak 350.495 300.762
Prosječan broj zaposlenih 76,00 78,00
Prihod po zaposlenom 37.569,11 37.941,12
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.516.515 3.523.276
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.160.118 2.967.938
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 356.397 555.338
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 10.030 4.177
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 117.980 983.006
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -107.950 -978.829
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.526.545 3.527.453
Ukupni odlivi gotovine 3.278.098 3.950.944
Neto priliv (odliv) gotovine 248.447 -423.491
Gotovina na početku obračunskog perioda 493.070 916.561
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 741.517 493.070

Skraćeni finansijski pokazatelji [IPBL-R-A]

P/S 2,6574
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0032
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 21,6481
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0123
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0691
Tržišna kapitalizacija 7.587.552
Prinos na aktivu (ROA) 0,32%
Prinos na kapital (ROE) 0,32%
Neto marža 12,28%
EBITDA marža 15,07%
Ukupan prihod 4.914.332