Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IZEN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.867.041 4.079.954
Tekuća sredstva 1.663.690 1.442.602
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 496.820 604.053
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.530.731 5.522.556
Pasiva
Kapital 4.503.608 4.471.938
Osnovni kapital 5.033.450 5.033.450
Rezerve
Revalorizacione rezerve 517.622 517.622
Neraspoređeni dobitak 261.785 250.344
Rezervisanja 26.237 30.717
Dugoročne obaveze 43.447 86.895
Kratkoročne obaveze 957.439 933.006
Pasivna vremenska razgraničenja 32.600 35.865
Poslovna pasiva 5.530.731 5.522.556
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.652.650 1.412.212
EBITDA 299.544 280.842
Amortizacija 264.414 255.968
EBIT 35.130 24.874
Rashodi kamata 3.439 7.464
Dobitak prije poreza 31.691 17.410
Porezi iz dobitka 21 -2.819
Neto dobitak 31.670 20.229
Prosječan broj zaposlenih 19,00 18,00
Prihod po zaposlenom 86.981,58 78.456,22
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.621.165 1.014.992
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.728.398 1.585.547
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -107.233 -570.555
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.621.165 1.014.992
Ukupni odlivi gotovine 1.728.398 1.585.547
Neto priliv (odliv) gotovine -107.233 -570.555
Gotovina na početku obračunskog perioda 604.053 1.174.608
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 496.820 604.053

Skraćeni finansijski pokazatelji [IZEN-R-A]

P/S 0,1523
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0063
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,9467
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8947
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0559
Tržišna kapitalizacija 251.673
Prinos na aktivu (ROA) 0,57%
Prinos na kapital (ROE) 0,71%
Neto marža 1,92%
EBITDA marža 18,13%
Ukupan prihod 1.663.089