Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IZEN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 3.660.523 3.867.041
Tekuća sredstva 2.082.695 1.663.689
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 646.514 496.819
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.743.218 5.530.730
Pasiva
Kapital 4.558.740 4.503.608
Osnovni kapital 5.033.450 5.033.450
Rezerve
Revalorizacione rezerve 517.622 517.622
Neraspoređeni dobitak 285.247 261.785
Rezervisanja 23.032 26.237
Dugoročne obaveze 43.447
Kratkoročne obaveze 1.161.446 957.438
Pasivna vremenska razgraničenja 29.694 32.600
Poslovna pasiva 5.743.218 5.530.730
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.788.368 1.652.650
EBITDA 307.493 299.544
Amortizacija 248.304 264.414
EBIT 59.189 35.130
Rashodi kamata 2.207 3.439
Dobitak prije poreza 56.982 31.691
Porezi iz dobitka 1.850 21
Neto dobitak 55.132 31.670
Prosječan broj zaposlenih 19,00 19,00
Prihod po zaposlenom 94.124,63 86.981,58
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.899.846 1.621.165
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.750.151 1.728.398
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 149.695 -107.233
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.899.846 1.621.165
Ukupni odlivi gotovine 1.750.151 1.728.398
Neto priliv (odliv) gotovine 149.695 -107.233
Gotovina na početku obračunskog perioda 496.819 604.052
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 646.514 496.819

Skraćeni finansijski pokazatelji [IZEN-R-A]

P/S 0,1407
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0110
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,5649
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9057
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0552
Tržišna kapitalizacija 251.673
Prinos na aktivu (ROA) 0,98%
Prinos na kapital (ROE) 1,22%
Neto marža 3,08%
EBITDA marža 17,19%
Ukupan prihod 1.832.887