Jelšingrad FMD a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JFMD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 2.118.527 2.629.749
Tekuća sredstva 98.587 9.468
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 277 255
Aktivna vremenska razgraničenja 2 1
Gubitak iznad visine kapitala 3.437.574 2.854.278
Poslovna aktiva 5.654.688 5.493.495
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 4.927.184 4.927.184
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.605.317 1.620.201
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.049.371 3.873.294
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.654.688 5.493.495
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -292.404 27.922
Amortizacija 148.840 171.969
EBIT -441.244 -144.047
Rashodi kamata 156.935 39.582
Dobitak prije poreza -598.179 -183.629
Porezi iz dobitka -14.883 -17.197
Neto dobitak -583.296 -166.432
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 22
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 22 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 22
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 22 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 255 255
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 277 255

Skraćeni finansijski pokazatelji [JFMD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1184
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,0273
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 1.182.524
Prinos na aktivu (ROA) -10,46%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 30.910