Jelšingrad FMD a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JFMD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.629.749 2.801.718
Tekuća sredstva 9.468 12.891
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 255 255
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 2.854.278 2.687.846
Poslovna aktiva 5.493.495 5.502.455
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 4.927.184 4.927.184
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.620.201 1.637.398
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.873.294 3.865.057
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.493.495 5.502.455
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 27.922 60.122
Amortizacija 171.969 173.191
EBIT -144.047 -113.069
Rashodi kamata 39.582 51.715
Dobitak prije poreza -183.629 -164.784
Porezi iz dobitka -17.197 -17.319
Neto dobitak -166.432 -147.465
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 109
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 105
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 4
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 109
Ukupni odlivi gotovine 105
Neto priliv (odliv) gotovine 0 4
Gotovina na početku obračunskog perioda 255 251
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 255 255

Skraćeni finansijski pokazatelji [JFMD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0338
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -7,1051
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 1.182.524
Prinos na aktivu (ROA) -3,03%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 71.209