Jugoprevoz a.d. Bileća

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JGPB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 210.091 230.292
Tekuća sredstva 194.112 213.620
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 81.128 77.883
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 404.203 443.912
Pasiva
Kapital 313.594 286.212
Osnovni kapital 320.908 320.908
Rezerve 740 740
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 27.382 5.621
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.135
Kratkoročne obaveze 90.609 153.565
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 404.203 443.912
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 312.986 247.427
EBITDA 55.934 34.341
Amortizacija 28.508 28.036
EBIT 27.426 6.305
Rashodi kamata 38 684
Dobitak prije poreza 27.388 5.621
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 27.388 5.621
Prosječan broj zaposlenih 9,00 10,00
Prihod po zaposlenom 34.776,22 24.742,70
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 424.425 297.947
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 397.826 252.096
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 26.599 45.851
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 35.486 35.981
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 27.149
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 8.337 35.981
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 31.691 36.691
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -31.691 -36.691
Ukupni prilivi gotovine 459.911 333.928
Ukupni odlivi gotovine 456.666 288.787
Neto priliv (odliv) gotovine 3.245 45.141
Gotovina na početku obračunskog perioda 77.883 32.742
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 81.128 77.883

Skraćeni finansijski pokazatelji [JGPB-R-A]

P/S 0,2666
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0853
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3,0464
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9772
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2661
Tržišna kapitalizacija 83.436
Prinos na aktivu (ROA) 6,46%
Prinos na kapital (ROE) 9,13%
Neto marža 8,75%
EBITDA marža 17,87%
Ukupan prihod 343.623