Jugoprevoz a.d. Bileća

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JGPB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 230.292 275.724
Tekuća sredstva 213.620 189.350
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 77.883 32.742
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 443.912 465.074
Pasiva
Kapital 286.212 280.591
Osnovni kapital 320.908 320.908
Rezerve 740 740
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 5.621
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.135 20.143
Kratkoročne obaveze 153.565 164.340
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 443.912 465.074
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 247.427 234.872
EBITDA 34.341 9.872
Amortizacija 28.036 28.036
EBIT 6.305 -18.164
Rashodi kamata 684 1.935
Dobitak prije poreza 5.621 -20.099
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 5.621 -20.099
Prosječan broj zaposlenih 10,00 11,00
Prihod po zaposlenom 24.742,70 21.352,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 297.947 276.836
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 252.096 281.514
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 45.851 -4.678
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 35.981 36.972
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 35.981 36.972
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 36.691 36.691
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -36.691 -36.691
Ukupni prilivi gotovine 333.928 313.808
Ukupni odlivi gotovine 288.787 318.205
Neto priliv (odliv) gotovine 45.141 -4.397
Gotovina na početku obračunskog perioda 32.742 37.139
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 77.883 32.742

Skraćeni finansijski pokazatelji [JGPB-R-A]

P/S 0,3372
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0175
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 14,8436
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8919
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2915
Tržišna kapitalizacija 83.436
Prinos na aktivu (ROA) 1,24%
Prinos na kapital (ROE) 1,98%
Neto marža 2,27%
EBITDA marža 13,88%
Ukupan prihod 283.809