Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JLLC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 25.046.150 33.586.373
Tekuća sredstva 4.312.602 5.576.481
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 44.798 61.736
Aktivna vremenska razgraničenja 169.045 141.555
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 29.358.752 39.162.854
Pasiva
Kapital 9.643.128 20.415.558
Osnovni kapital 46.892.824 46.892.824
Rezerve 4.333 4.333
Revalorizacione rezerve 2.535.491 6.350.435
Neraspoređeni dobitak 32.714 32.714
Rezervisanja 197.318 354.308
Dugoročne obaveze 1.453.147 1.818.047
Kratkoročne obaveze 18.065.159 16.574.941
Pasivna vremenska razgraničenja 2.227.438 2.180.369
Poslovna pasiva 29.358.752 39.162.854
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 9.821.494 7.793.559
EBITDA -5.347.331 1.046.546
Amortizacija 977.048 911.286
EBIT -6.324.379 135.260
Rashodi kamata 120.442 102.546
Dobitak prije poreza -6.444.821 32.714
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -6.444.821 32.714
Prosječan broj zaposlenih 148,00 148,00
Prihod po zaposlenom 66.361,45 52.659,18
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.078.032 9.110.336
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.085.769 8.767.541
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -7.737 342.795
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 704
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 9.201
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -9.201 704
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 287.197
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -287.197
Ukupni prilivi gotovine 12.078.032 9.111.040
Ukupni odlivi gotovine 12.094.970 9.054.738
Neto priliv (odliv) gotovine -16.938 56.302
Gotovina na početku obračunskog perioda 61.736 5.434
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 44.798 61.736

Skraćeni finansijski pokazatelji [JLLC-R-A]

P/S 0,6822
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1828
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,0396
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2735
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6948
Tržišna kapitalizacija 6.699.862
Prinos na aktivu (ROA) -18,81%
Prinos na kapital (ROE) -42,88%
Neto marža -65,62%
EBITDA marža -54,45%
Ukupan prihod 9.726.648