Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JLLC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 35.567.544 37.266.052
Tekuća sredstva 3.631.492 3.284.468
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 37.283 60.623
Aktivna vremenska razgraničenja 97.775 75.842
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 39.199.036 40.550.520
Pasiva
Kapital 20.003.583 21.367.959
Osnovni kapital 46.892.824 46.892.824
Rezerve 4.333 4.333
Revalorizacione rezerve 7.026.896 7.026.896
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 494.774 458.697
Dugoročne obaveze 2.261.488 3.108.807
Kratkoročne obaveze 16.439.191 15.615.057
Pasivna vremenska razgraničenja 2.213.887 2.284.026
Poslovna pasiva 39.199.036 40.550.520
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 7.601.353 5.344.848
EBITDA 593.560 -1.362.208
Amortizacija 1.703.450 1.854.876
EBIT -1.109.890 -3.217.084
Rashodi kamata 254.486 167.642
Dobitak prije poreza -1.364.376 -3.384.726
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.364.376 -3.384.726
Prosječan broj zaposlenih 142,00 163,00
Prihod po zaposlenom 53.530,65 32.790,48
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.807.963 6.458.971
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.831.303 6.418.381
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -23.340 40.590
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 7.807.963 6.458.971
Ukupni odlivi gotovine 7.831.303 6.418.381
Neto priliv (odliv) gotovine -23.340 40.590
Gotovina na početku obračunskog perioda 60.623 20.033
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 37.283 60.623

Skraćeni finansijski pokazatelji [JLLC-R-A]

P/S 0,0649
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0387
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,3618
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5673
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0247
Tržišna kapitalizacija 493.674
Prinos na aktivu (ROA) -3,42%
Prinos na kapital (ROE) -6,60%
Neto marža -17,95%
EBITDA marža 7,81%
Ukupan prihod 7.940.753