Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JLLC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 34.444.766 33.709.849
Tekuća sredstva 4.701.676 3.495.229
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.434 37.283
Aktivna vremenska razgraničenja 117.534 90.467
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 39.146.442 37.205.078
Pasiva
Kapital 20.445.060 17.968.740
Osnovni kapital 46.892.824 46.892.824
Rezerve 4.333 4.333
Revalorizacione rezerve 6.350.435 6.337.281
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 365.451 425.812
Dugoročne obaveze 2.037.778 2.162.768
Kratkoročne obaveze 16.298.153 16.647.758
Pasivna vremenska razgraničenja 2.159.813 2.213.887
Poslovna pasiva 39.146.442 37.205.078
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 7.987.636 7.601.353
EBITDA 733.486 -1.144.991
Amortizacija 990.797 1.379.088
EBIT -257.311 -2.524.079
Rashodi kamata 133.437 254.486
Dobitak prije poreza -390.748 -2.778.565
Porezi iz dobitka 0 -68.961
Neto dobitak -390.748 -2.709.604
Prosječan broj zaposlenih 143,00 143,00
Prihod po zaposlenom 55.857,59 53.156,31
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.435.237 7.807.963
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.404.499 7.831.303
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 30.738 -23.340
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 62.587
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -62.587 0
Ukupni prilivi gotovine 9.435.237 7.807.963
Ukupni odlivi gotovine 9.467.086 7.831.303
Neto priliv (odliv) gotovine -31.849 -23.340
Gotovina na početku obračunskog perioda 37.283 60.623
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.434 37.283

Skraćeni finansijski pokazatelji [JLLC-R-A]

P/S 0,2031
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0111
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,1512
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5798
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0793
Tržišna kapitalizacija 1.622.072
Prinos na aktivu (ROA) -1,02%
Prinos na kapital (ROE) -2,03%
Neto marža -4,89%
EBITDA marža 9,18%
Ukupan prihod 8.836.288