Kompred a.d. Ugljevik

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KMPD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.809.559 3.363.688
Tekuća sredstva 841.831 686.120
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 44.261 101.685
Aktivna vremenska razgraničenja 11.778 15.382
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.651.390 4.049.808
Pasiva
Kapital 2.320.818 2.316.928
Osnovni kapital 2.065.058 2.065.058
Rezerve 157.551 157.551
Revalorizacione rezerve 71.527 71.527
Neraspoređeni dobitak 26.682 22.792
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 15.115 20.966
Kratkoročne obaveze 315.457 1.711.914
Pasivna vremenska razgraničenja 104.536 1.618.579
Poslovna pasiva 2.651.390 4.049.808
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.584.277 1.502.221
EBITDA 186.955 279.691
Amortizacija 181.432 274.601
EBIT 5.523 5.090
Rashodi kamata 1.633 2.810
Dobitak prije poreza 3.890 2.280
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 3.890 2.280
Prosječan broj zaposlenih 47,00 46,00
Prihod po zaposlenom 33.708,02 32.656,98
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.756.852 1.715.327
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.745.518 1.799.016
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 11.334 -83.689
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6.241 3.450
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 69.148 29.411
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -62.907 -25.961
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.851 15.303
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -5.851 -15.303
Ukupni prilivi gotovine 1.763.093 1.718.777
Ukupni odlivi gotovine 1.820.517 1.843.730
Neto priliv (odliv) gotovine -57.424 -124.953
Gotovina na početku obračunskog perioda 101.685 226.638
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 44.261 101.685

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMPD-R-A]

P/S 0,0547
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0019
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 22,2963
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1239
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0374
Tržišna kapitalizacija 86.732
Prinos na aktivu (ROA) 0,12%
Prinos na kapital (ROE) 0,17%
Neto marža 0,25%
EBITDA marža 11,80%
Ukupan prihod 1.753.574