Kompred a.d. Ugljevik

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KMPD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.363.688 2.911.936
Tekuća sredstva 686.120 707.679
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 101.685 226.638
Aktivna vremenska razgraničenja 15.382 15.382
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.049.808 3.619.615
Pasiva
Kapital 2.316.928 2.314.648
Osnovni kapital 2.065.058 2.065.058
Rezerve 157.551 156.471
Revalorizacione rezerve 71.527 71.528
Neraspoređeni dobitak 22.792 21.591
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 20.966 26.817
Kratkoročne obaveze 1.711.914 1.278.150
Pasivna vremenska razgraničenja 1.618.579 1.075.175
Poslovna pasiva 4.049.808 3.619.615
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.502.221 1.241.055
EBITDA 279.691 239.161
Amortizacija 274.601 214.228
EBIT 5.090 24.933
Rashodi kamata 2.810 3.342
Dobitak prije poreza 2.280 21.591
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 2.280 21.591
Prosječan broj zaposlenih 46,00 40,00
Prihod po zaposlenom 32.656,98 31.026,38
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.715.327 1.385.722
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.799.016 1.215.892
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -83.689 169.830
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.450 5.723
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 29.411 120.059
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -25.961 -114.336
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 15.303 17.922
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -15.303 -17.922
Ukupni prilivi gotovine 1.718.777 1.391.445
Ukupni odlivi gotovine 1.843.730 1.353.873
Neto priliv (odliv) gotovine -124.953 37.572
Gotovina na početku obračunskog perioda 226.638 189.066
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 101.685 226.638

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMPD-R-A]

P/S 0,0412
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0011
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 27,1718
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1220
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0267
Tržišna kapitalizacija 61.952
Prinos na aktivu (ROA) 0,06%
Prinos na kapital (ROE) 0,10%
Neto marža 0,15%
EBITDA marža 18,62%
Ukupan prihod 1.707.337