JP Komus a.d. Gacko

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.123.444 1.174.679
Tekuća sredstva 286.948 424.525
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 29.579 20.641
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.410.392 1.599.204
Pasiva
Kapital 1.071.152 1.291.277
Osnovni kapital 1.302.287 1.302.287
Rezerve 1.080 41.580
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 25.129 39.038
Kratkoročne obaveze 314.111 268.889
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.410.392 1.599.204
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 610.281 670.245
EBITDA -211.995 12.940
Amortizacija 0 57.011
EBIT -211.995 -44.071
Rashodi kamata 8.130 8.519
Dobitak prije poreza -220.125 -52.590
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -220.125 -52.590
Prosječan broj zaposlenih 73,00 71,00
Prihod po zaposlenom 8.360,01 9.440,07
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.163.220 1.076.364
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.109.946 1.062.356
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 53.274 14.008
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 64.249
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -64.249
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 100.000 80.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 144.336 54.799
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -44.336 25.201
Ukupni prilivi gotovine 1.263.220 1.156.364
Ukupni odlivi gotovine 1.254.282 1.181.404
Neto priliv (odliv) gotovine 8.938 -25.040
Gotovina na početku obračunskog perioda 20.641 45.681
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 29.579 20.641

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1690
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8225
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -14,63%
Prinos na kapital (ROE) -18,64%
Neto marža -36,07%
EBITDA marža -34,74%
Ukupan prihod 877.353