Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.047.627 1.086.379
Tekuća sredstva 292.976 374.059
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 79.723 10.556
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.340.603 1.460.438
Pasiva
Kapital 1.056.819 962.061
Osnovni kapital 1.302.287 1.302.287
Rezerve 5.056 1.419
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 120.290 6.452
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 11.939 79.175
Kratkoročne obaveze 271.845 419.202
Pasivna vremenska razgraničenja 18.160 28.180
Poslovna pasiva 1.340.603 1.460.438
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 705.159 639.058
EBITDA 172.517 -65.699
Amortizacija 43.242 42.486
EBIT 129.275 -108.185
Rashodi kamata 8.985 7.697
Dobitak prije poreza 120.290 -115.882
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 120.290 -115.882
Prosječan broj zaposlenih 61,00 61,00
Prihod po zaposlenom 11.559,98 10.476,36
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.391.068 880.014
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.258.485 937.015
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 132.583 -57.001
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6.202
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 8.306 50.100
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.104 -50.100
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 150.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 61.312 50.634
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -61.312 99.366
Ukupni prilivi gotovine 1.397.270 1.030.014
Ukupni odlivi gotovine 1.328.103 1.037.749
Neto priliv (odliv) gotovine 69.167 -7.735
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.556 18.291
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 79.723 10.556

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0924
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8115
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 8,59%
Prinos na kapital (ROE) 11,92%
Neto marža 17,06%
EBITDA marža 24,46%
Ukupan prihod 1.261.848