JP Komus a.d. Gacko

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.079.765 1.123.444
Tekuća sredstva 316.408 286.948
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 18.291 29.579
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.396.173 1.410.392
Pasiva
Kapital 1.077.943 1.071.152
Osnovni kapital 1.302.287 1.302.287
Rezerve 1.419 1.080
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 6.452
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 25.129
Kratkoročne obaveze 318.230 314.111
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.396.173 1.410.392
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 649.720 610.281
EBITDA 55.239 -211.995
Amortizacija 42.333 0
EBIT 12.906 -211.995
Rashodi kamata 5.771 8.130
Dobitak prije poreza 7.135 -220.125
Porezi iz dobitka 344 0
Neto dobitak 6.791 -220.125
Prosječan broj zaposlenih 70,00 73,00
Prihod po zaposlenom 9.281,71 8.360,01
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 999.658 1.163.220
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 948.851 1.109.946
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 50.807 53.274
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 100.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 62.095 144.336
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -62.095 -44.336
Ukupni prilivi gotovine 999.658 1.263.220
Ukupni odlivi gotovine 1.010.946 1.254.282
Neto priliv (odliv) gotovine -11.288 8.938
Gotovina na početku obračunskog perioda 29.579 20.641
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 18.291 29.579

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0052
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8277
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,48%
Prinos na kapital (ROE) 0,63%
Neto marža 1,05%
EBITDA marža 8,50%
Ukupan prihod 1.048.945