Krajina GP a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KRJN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
KRJN-R-A 201827.6.2019.3.048.0850,2700  26.7.2019.18.7.2019.17.7.2019.
KRJN-R-A 201612.12.2016.2.000.0000,1772  5.1.2017.3.1.2017.30.12.2016.
KRJN-R-A 20146.10.2015.3.000.0000,2657  2.11.2015.27.10.2015.26.10.2015.
KRJN-R-A 200824.3.2009.20.000.0001,7700  21.4.2009.14.4.2009.10.4.2009.
KRJN-R-A 200829.12.2008.5.309.3830,4700  28.1.2009.20.1.2009.16.1.2009.
KRJN-R-A 2007 3.000.0000,2657  19.5.2008.30.4.2008.24.4.2008.
KRJN-R-A 2006 3.037.1270,2690  17.12.2007.3.12.2007.29.11.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 38.685.986 34.863.094
Tekuća sredstva 28.334.514 29.229.044
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.961.199 1.166.333
Aktivna vremenska razgraničenja 646.120 1.082.763
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 67.020.500 64.092.138
Pasiva
Kapital 60.141.408 57.089.197
Osnovni kapital 11.289.203 11.289.203
Rezerve 1.128.920 1.128.920
Revalorizacione rezerve 1.766.099 1.802.141
Neraspoređeni dobitak 45.916.297 42.825.237
Rezervisanja 4.565.207 3.835.561
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.313.885 3.167.380
Pasivna vremenska razgraničenja 635.995 1.006.199
Poslovna pasiva 67.020.500 64.092.138
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 13.649.373 5.557.030
EBITDA 3.946.559 2.681.960
Amortizacija 457.330 510.265
EBIT 3.489.229 2.171.695
Rashodi kamata 17 32.688
Dobitak prije poreza 3.489.212 2.139.007
Porezi iz dobitka 434.194 123.539
Neto dobitak 3.055.018 2.015.468
Prosječan broj zaposlenih 133,00 137,00
Prihod po zaposlenom 102.626,86 40.562,26
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.359.516 8.603.925
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.338.291 8.516.528
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 5.021.225 87.397
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 65.113 5.722.539
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 4.291.341 5.322.191
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -4.226.228 400.348
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 131 1.992.463
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -131 -1.992.463
Ukupni prilivi gotovine 14.424.629 14.326.464
Ukupni odlivi gotovine 13.629.763 15.831.182
Neto priliv (odliv) gotovine 794.866 -1.504.718
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.166.333 2.671.051
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.961.199 1.166.333

Skraćeni finansijski pokazatelji [KRJN-R-A]

P/S 2,7459
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,2706
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 12,2684
Dividenda po akciji 0,2700
Racio plaćanja dividende 0,9977
Dividendna stopa 8,13%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,3273
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6232
Tržišna kapitalizacija 37.480.154
Prinos na aktivu (ROA) 4,66%
Prinos na kapital (ROE) 5,21%
Neto marža 22,38%
EBITDA marža 28,91%
Ukupan prihod 11.825.039