Krajina GP a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KRJN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
KRJN-R-A 201827.6.2019.3.048.0850,2700  26.7.2019.18.7.2019.17.7.2019.
KRJN-R-A 201612.12.2016.2.000.0000,1772  5.1.2017.3.1.2017.30.12.2016.
KRJN-R-A 20146.10.2015.3.000.0000,2657  2.11.2015.27.10.2015.26.10.2015.
KRJN-R-A 200824.3.2009.20.000.0001,7700  21.4.2009.14.4.2009.10.4.2009.
KRJN-R-A 200829.12.2008.5.309.3830,4700  28.1.2009.20.1.2009.16.1.2009.
KRJN-R-A 2007 3.000.0000,2657  19.5.2008.30.4.2008.24.4.2008.
KRJN-R-A 2006 3.037.1270,2690  17.12.2007.3.12.2007.29.11.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 36.876.224 38.685.986
Tekuća sredstva 31.902.719 28.334.514
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.390.763 1.961.199
Aktivna vremenska razgraničenja 2.814.532 646.120
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 68.778.943 67.020.500
Pasiva
Kapital 60.012.355 60.141.408
Osnovni kapital 11.289.203 11.289.203
Rezerve 1.128.920 1.128.920
Revalorizacione rezerve 1.730.056 1.766.099
Neraspoređeni dobitak 45.829.633 45.916.297
Rezervisanja 3.253.770 4.565.207
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 5.512.818 2.313.885
Pasivna vremenska razgraničenja 2.632.367 635.995
Poslovna pasiva 68.778.943 67.020.500
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 6.644.034 13.649.373
EBITDA 3.500.597 3.946.559
Amortizacija 387.469 457.330
EBIT 3.113.128 3.489.229
Rashodi kamata 526 17
Dobitak prije poreza 3.112.602 3.489.212
Porezi iz dobitka 187.224 434.194
Neto dobitak 2.925.378 3.055.018
Prosječan broj zaposlenih 136,00 113,00
Prihod po zaposlenom 48.853,19 120.790,91
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.970.415 14.359.516
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.039.081 9.338.291
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 931.334 5.021.225
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 4.078.834 65.113
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.545.000 4.291.341
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 1.533.834 -4.226.228
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 300.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.335.604 131
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -3.035.604 -131
Ukupni prilivi gotovine 15.349.249 14.424.629
Ukupni odlivi gotovine 15.919.685 13.629.763
Neto priliv (odliv) gotovine -570.436 794.866
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.961.199 1.166.333
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.390.763 1.961.199

Skraćeni finansijski pokazatelji [KRJN-R-A]

P/S 5,6412
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,2591
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 12,8121
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,3159
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6245
Tržišna kapitalizacija 37.480.154
Prinos na aktivu (ROA) 4,31%
Prinos na kapital (ROE) 4,87%
Neto marža 44,03%
EBITDA marža 52,69%
Ukupan prihod 10.835.697