Kozaraturist UTP a.d. Prijedor - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KZTR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2015 2014
Aktiva
Stalna sredstva 748.463 752.827
Tekuća sredstva 522.979 800.536
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 25.513 306.231
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.234.350 1.192.785
Poslovna aktiva 2.505.792 2.746.148
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 3.073.690 3.079.112
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 586.236 586.236
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.505.792 2.746.148
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.505.792 2.746.148
Skraćeni bilans uspjeha 2015 2014
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -36.143 -100.611
Amortizacija 0 0
EBIT -36.143 -100.611
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -36.143 -100.611
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -36.143 -100.611
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2015 2014
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.425 13.602
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 292.143 75.198
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -280.718 -61.596
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 11.425 13.602
Ukupni odlivi gotovine 292.143 75.198
Neto priliv (odliv) gotovine -280.718 -61.596
Gotovina na početku obračunskog perioda 306.231 367.827
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 25.513 306.231

Skraćeni finansijski pokazatelji [KZTR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0130
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -15,4295
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 557.667
Prinos na aktivu (ROA) -1,38%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 12.025