Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
LJUB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 48.743.742 49.514.158
Tekuća sredstva 38.370.889 38.811.243
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 297.053 1.217.159
Aktivna vremenska razgraničenja 531 341
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 87.114.631 88.325.401
Pasiva
Kapital 86.964.757 87.967.414
Osnovni kapital 50.777.428 50.777.428
Rezerve 20.971 20.971
Revalorizacione rezerve 34.106.159 35.172.111
Neraspoređeni dobitak 2.060.199 2.259.647
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 149.874 357.987
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 87.114.631 88.325.401
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 348.595 681.367
EBITDA 333.096 11.284
Amortizacija 262.763 273.567
EBIT 70.333 -262.283
Rashodi kamata 5 460
Dobitak prije poreza 70.328 -262.743
Porezi iz dobitka 7.033 0
Neto dobitak 63.295 -262.743
Prosječan broj zaposlenih 60,00 48,00
Prihod po zaposlenom 5.809,92 14.195,15
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 559.443 1.166.357
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.929.549 2.714.689
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.370.106 -1.548.332
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.470.000 1.464.963
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.140.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 1.470.000 324.963
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 430.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.450.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.020.000 0
Ukupni prilivi gotovine 2.459.443 2.631.320
Ukupni odlivi gotovine 3.379.549 3.854.689
Neto priliv (odliv) gotovine -920.106 -1.223.369
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.217.159 2.440.528
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 297.053 1.217.159

Skraćeni finansijski pokazatelji [LJUB-R-A]

P/S 72,8315
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0012
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 401,1172
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,7127
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2919
Tržišna kapitalizacija 25.388.714
Prinos na aktivu (ROA) 0,07%
Prinos na kapital (ROE) 0,07%
Neto marža 18,16%
EBITDA marža 95,55%
Ukupan prihod 1.871.358