Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
LJUB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 49.421.500 49.547.181
Tekuća sredstva 37.232.370 37.636.478
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.440.528 3.005.735
Aktivna vremenska razgraničenja 8.242 21.955
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 86.653.870 87.183.659
Pasiva
Kapital 86.080.091 87.014.866
Osnovni kapital 50.777.428 50.777.428
Rezerve 20.971 20.971
Revalorizacione rezerve 33.022.045 33.511.822
Neraspoređeni dobitak 2.704.645 2.704.645
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 573.779 168.793
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 86.653.870 87.183.659
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 926.790 856.471
EBITDA -219.862 2.171.844
Amortizacija 225.132 276.233
EBIT -444.994 1.895.611
Rashodi kamata 4 38
Dobitak prije poreza -444.998 1.895.573
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -444.998 1.895.573
Prosječan broj zaposlenih 39,00 39,00
Prihod po zaposlenom 23.763,85 21.960,79
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.004.902 1.174.513
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.542.397 2.451.456
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.537.495 -1.276.943
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.560.988 5.204.814
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.588.700 1.000.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 972.288 4.204.814
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.565.890 6.379.327
Ukupni odlivi gotovine 5.131.097 3.451.456
Neto priliv (odliv) gotovine -565.207 2.927.871
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.005.735 77.864
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.440.528 3.005.735

Skraćeni finansijski pokazatelji [LJUB-R-A]

P/S 21,9154
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0088
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -45,6428
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6952
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2360
Tržišna kapitalizacija 20.310.971
Prinos na aktivu (ROA) -0,51%
Prinos na kapital (ROE) -0,51%
Neto marža -48,01%
EBITDA marža -23,72%
Ukupan prihod 1.752.798