Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
LJUB-R-A 202216.8.2022.15.000.0000,2954  6.9.2022.5.9.2022.2.9.2022.
LJUB-R-A 20216.4.2022.15.000.0000,2954  1.5.2022.27.4.2022.26.4.2022.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 68.379.218 64.893.396
Tekuća sredstva 2.427.144 3.673.098
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.076.025 2.410.675
Kratkoročna razgraničenja 14.752 744
Bilansna aktiva 70.806.362 68.566.494
Pasiva
Kapital 69.792.789 67.493.546
Osnovni kapital 50.777.428 50.777.428
Rezerve 873.001 873.001
Revalorizacione rezerve 16.465.665 12.872.216
Neraspoređeni dobitak 2.970.901 2.970.901
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.013.573 1.072.948
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 70.806.362 68.566.494
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 1.561.978 1.701.105
EBITDA -834.928 15.898.413
Amortizacija 459.276 483.036
EBIT -1.294.204 15.415.377
Rashodi kamata 2 260
Dobitak prije poreza -1.294.206 15.415.117
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.294.206 15.415.117
Prosječan broj zaposlenih 35,00 47,00
Prihod po zaposlenom 44.627,94 36.193,72
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.086.529 1.903.073
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.212.414 3.378.098
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.125.885 -1.475.025
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.150.028 17.085.001
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 145.371
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 1.150.028 16.939.630
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 15.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 358.793 29.931.523
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -358.793 -14.931.523
Ukupni prilivi gotovine 3.236.557 33.988.074
Ukupni odlivi gotovine 4.571.207 33.454.992
Neto priliv (odliv) gotovine -1.334.650 533.082
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.410.675 1.877.593
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.076.025 2.410.675

Skraćeni finansijski pokazatelji [LJUB-R-A]

P/S 22,7559
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0255
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -27,4641
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3745
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5093
Tržišna kapitalizacija 35.544.200
Prinos na aktivu (ROA) -1,86%
Prinos na kapital (ROE) -1,89%
Neto marža -82,86%
EBITDA marža -53,45%
Ukupan prihod 2.847.457