Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
LJUB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 49.514.158 49.421.500
Tekuća sredstva 38.811.243 37.232.370
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.217.159 2.440.528
Aktivna vremenska razgraničenja 341 8.242
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 88.325.401 86.653.870
Pasiva
Kapital 87.967.414 86.080.091
Osnovni kapital 50.777.428 50.777.428
Rezerve 20.971 20.971
Revalorizacione rezerve 35.172.111 33.022.045
Neraspoređeni dobitak 2.259.647 2.704.645
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 357.987 573.779
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 88.325.401 86.653.870
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 681.367 926.790
EBITDA 11.284 -219.862
Amortizacija 273.567 225.132
EBIT -262.283 -444.994
Rashodi kamata 460 4
Dobitak prije poreza -262.743 -444.998
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -262.743 -444.998
Prosječan broj zaposlenih 46,00 39,00
Prihod po zaposlenom 14.812,33 23.763,85
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.166.357 2.004.902
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.714.689 3.542.397
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.548.332 -1.537.495
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.464.963 2.560.988
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.140.000 1.588.700
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 324.963 972.288
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.631.320 4.565.890
Ukupni odlivi gotovine 3.854.689 5.131.097
Neto priliv (odliv) gotovine -1.223.369 -565.207
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.440.528 3.005.735
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.217.159 2.440.528

Skraćeni finansijski pokazatelji [LJUB-R-A]

P/S 29,8092
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0052
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -77,3036
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,7324
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2309
Tržišna kapitalizacija 20.310.971
Prinos na aktivu (ROA) -0,30%
Prinos na kapital (ROE) -0,30%
Neto marža -38,56%
EBITDA marža 1,66%
Ukupan prihod 1.617.076