Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
LJUB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
LJUB-R-A 202216.8.2022.15.000.0000,2954  6.9.2022.5.9.2022.2.9.2022.
LJUB-R-A 20216.4.2022.15.000.0000,2954  1.5.2022.27.4.2022.26.4.2022.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 66.663.579 84.735.997
Tekuća sredstva 19.023.811 2.378.634
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.877.593 297.053
Aktivna vremenska razgraničenja 161 531
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 85.687.390 87.114.631
Pasiva
Kapital 85.401.999 86.964.757
Osnovni kapital 50.777.428 50.777.428
Rezerve 20.971 20.971
Revalorizacione rezerve 15.495.786 34.106.159
Neraspoređeni dobitak 19.107.814 2.060.199
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 285.391 149.874
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 85.687.390 87.114.631
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.062.851 348.595
EBITDA 17.246.372 333.096
Amortizacija 205.783 262.763
EBIT 17.040.589 70.333
Rashodi kamata 6 5
Dobitak prije poreza 17.040.583 70.328
Porezi iz dobitka 0 7.033
Neto dobitak 17.040.583 63.295
Prosječan broj zaposlenih 41,00 60,00
Prihod po zaposlenom 25.923,20 5.809,92
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 819.347 559.443
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.027.773 1.929.549
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.208.426 -1.370.106
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 18.138.966 1.470.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 15.350.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 2.788.966 1.470.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.000.000 430.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.450.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.000.000 -1.020.000
Ukupni prilivi gotovine 19.958.313 2.459.443
Ukupni odlivi gotovine 18.377.773 3.379.549
Neto priliv (odliv) gotovine 1.580.540 -920.106
Gotovina na početku obračunskog perioda 297.053 1.217.159
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.877.593 297.053

Skraćeni finansijski pokazatelji [LJUB-R-A]

P/S 48,2525
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,3356
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3,0096
Dividenda po akciji 0,2954
Racio plaćanja dividende 0,8803
Dividendna stopa 29,25%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6819
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6005
Tržišna kapitalizacija 51.285.202
Prinos na aktivu (ROA) 19,72%
Prinos na kapital (ROE) 19,77%
Neto marža 1.603,29%
EBITDA marža 1.622,65%
Ukupan prihod 19.319.568