Lisina a.d. Šipovo - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
LSNA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.199.051
Tekuća sredstva 1.639.320 1.009.632
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 25.357 1.399
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.639.320 2.208.683
Pasiva
Kapital 983.374 776.830
Osnovni kapital 1.018.177 791.863
Rezerve 856
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 125.825
Rezervisanja 706.175
Dugoročne obaveze 92.741
Kratkoročne obaveze 655.946 632.937
Pasivna vremenska razgraničenja 200 32.890
Poslovna pasiva 1.639.320 2.208.683
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 630.839
EBITDA -34.803 162.645
Amortizacija 0 89.626
EBIT -34.803 73.019
Rashodi kamata 0 50.346
Dobitak prije poreza -34.803 22.673
Porezi iz dobitka 0 2.268
Neto dobitak -34.803 20.405
Prosječan broj zaposlenih 28,00
Prihod po zaposlenom 22.529,96
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 47.582 724.473
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 23.624 730.543
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 23.958 -6.070
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 515
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -515
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 47.582 724.473
Ukupni odlivi gotovine 23.624 731.058
Neto priliv (odliv) gotovine 23.958 -6.585
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.399 7.984
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 25.357 1.399

Skraćeni finansijski pokazatelji [LSNA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0440
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2418
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -1,81%
Prinos na kapital (ROE) -3,95%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod