Lisina a.d. Šipovo - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
LSNA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 1.487.141 1.639.320
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 97.584 25.357
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.487.141 1.639.320
Pasiva
Kapital 696.748 983.374
Osnovni kapital 1.018.177
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 731.551
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 790.393 655.946
Pasivna vremenska razgraničenja 200
Poslovna pasiva 1.487.141 1.639.320
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 108.600 0
EBITDA 50.245 -34.803
Amortizacija 0 0
EBIT 50.245 -34.803
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 50.245 -34.803
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 50.245 -34.803
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 225.184 47.582
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 152.957 23.624
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 72.227 23.958
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 225.184 47.582
Ukupni odlivi gotovine 152.957 23.624
Neto priliv (odliv) gotovine 72.227 23.958
Gotovina na početku obračunskog perioda 25.357 1.399
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 97.584 25.357

Skraćeni finansijski pokazatelji [LSNA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0635
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8799
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 3,21%
Prinos na kapital (ROE) 5,98%
Neto marža 46,27%
EBITDA marža 46,27%
Ukupan prihod 117.096