Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MATE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
MATE-R-A 201627.4.2017.521.4150,0674   18.5.2017.17.5.2017.
MATE-R-A 201420.5.2015.1.122.0800,1450  11.6.2015.10.6.2015.9.6.2015.
MATE-R-A 201025.4.2013.703.8690,0909   15.5.2013.13.5.2013.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 7.576.506 6.695.685
Tekuća sredstva 2.186.806 2.213.824
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 185.470 45.014
Aktivna vremenska razgraničenja 11.695 10.508
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.763.312 8.909.509
Pasiva
Kapital 8.521.373 8.536.563
Osnovni kapital 7.740.963 7.740.963
Rezerve 320.709 320.709
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 474.891 491.960
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 602.239 25.479
Kratkoročne obaveze 639.700 347.467
Pasivna vremenska razgraničenja 36.002
Poslovna pasiva 9.763.312 8.909.509
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 907.230 603.996
EBITDA 204.913 188.577
Amortizacija 219.563 204.587
EBIT -14.650 -16.010
Rashodi kamata 1.988 132
Dobitak prije poreza -16.638 -16.142
Porezi iz dobitka -1.448 927
Neto dobitak -15.190 -17.069
Prosječan broj zaposlenih 5,00 3,00
Prihod po zaposlenom 181.446,00 201.332,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.142.866 1.001.271
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.870.123 1.983.390
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -727.257 -982.119
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 72.090 1.825.279
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 30.000 945.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 42.090 880.279
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.017.000 140.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 191.377 149.603
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 825.623 -9.603
Ukupni prilivi gotovine 2.231.956 2.966.550
Ukupni odlivi gotovine 2.091.500 3.077.993
Neto priliv (odliv) gotovine 140.456 -111.443
Gotovina na početku obračunskog perioda 45.014 156.457
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 185.470 45.014

Skraćeni finansijski pokazatelji [MATE-R-A]

P/S 5,9728
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0020
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -356,7264
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1008
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6359
Tržišna kapitalizacija 5.418.674
Prinos na aktivu (ROA) -0,16%
Prinos na kapital (ROE) -0,18%
Neto marža -1,67%
EBITDA marža 22,59%
Ukupan prihod 917.448