Matex a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MATE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
MATE-R-A 201627.4.2017.521.4150,0674   18.5.2017.17.5.2017.
MATE-R-A 201420.5.2015.1.122.0800,1450  11.6.2015.10.6.2015.9.6.2015.
MATE-R-A 201025.4.2013.703.8690,0909   15.5.2013.13.5.2013.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 7.172.886 7.298.212
Tekuća sredstva 1.658.954 1.353.766
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 293.122 138.923
Aktivna vremenska razgraničenja 5.530 1.031
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.831.840 8.651.978
Pasiva
Kapital 8.516.737 8.292.218
Osnovni kapital 7.740.963 7.740.963
Rezerve 307.638 294.816
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 468.136 256.439
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 11.579
Kratkoročne obaveze 315.103 348.181
Pasivna vremenska razgraničenja 36.064 42.604
Poslovna pasiva 8.831.840 8.651.978
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 956.619 678.595
EBITDA 446.843 478.710
Amortizacija 197.628 194.228
EBIT 249.215 284.482
Rashodi kamata 72 5
Dobitak prije poreza 249.143 284.477
Porezi iz dobitka 24.624 28.038
Neto dobitak 224.519 256.439
Prosječan broj zaposlenih 2,00 3,00
Prihod po zaposlenom 478.309,50 226.198,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.011.963 851.883
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 952.141 1.358.804
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 59.822 -506.921
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 251.028 964.124
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 130.000 1.200.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 121.028 -235.876
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 26.651 365.276
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -26.651 -345.276
Ukupni prilivi gotovine 1.262.991 1.836.007
Ukupni odlivi gotovine 1.108.792 2.924.080
Neto priliv (odliv) gotovine 154.199 -1.088.073
Gotovina na početku obračunskog perioda 138.923 1.226.996
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 293.122 138.923

Skraćeni finansijski pokazatelji [MATE-R-A]

P/S 5,6644
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0290
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 24,1346
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1002
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6362
Tržišna kapitalizacija 5.418.674
Prinos na aktivu (ROA) 2,57%
Prinos na kapital (ROE) 2,67%
Neto marža 23,47%
EBITDA marža 46,71%
Ukupan prihod 966.813