Matex a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MATE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
MATE-R-A 201627.4.2017.521.4150,0674   18.5.2017.17.5.2017.
MATE-R-A 201420.5.2015.1.122.0800,1450  11.6.2015.10.6.2015.9.6.2015.
MATE-R-A 201025.4.2013.703.8690,0909   15.5.2013.13.5.2013.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 7.120.939 7.172.886
Tekuća sredstva 1.767.650 1.658.954
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 156.457 293.122
Aktivna vremenska razgraničenja 5.103 5.530
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.888.589 8.831.840
Pasiva
Kapital 8.553.632 8.516.737
Osnovni kapital 7.740.963 7.740.963
Rezerve 318.864 307.638
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 493.805 468.136
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 334.957 315.103
Pasivna vremenska razgraničenja 36.002 36.064
Poslovna pasiva 8.888.589 8.831.840
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 867.845 956.619
EBITDA 259.422 446.843
Amortizacija 201.734 197.628
EBIT 57.688 249.215
Rashodi kamata 93 72
Dobitak prije poreza 57.595 249.143
Porezi iz dobitka 20.700 24.624
Neto dobitak 36.895 224.519
Prosječan broj zaposlenih 3,00 2,00
Prihod po zaposlenom 289.281,67 478.309,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.086.423 1.011.963
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 621.382 952.141
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 465.041 59.822
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 243.511 251.028
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 845.000 130.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -601.489 121.028
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 217 26.651
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -217 -26.651
Ukupni prilivi gotovine 1.329.934 1.262.991
Ukupni odlivi gotovine 1.466.599 1.108.792
Neto priliv (odliv) gotovine -136.665 154.199
Gotovina na početku obračunskog perioda 293.122 138.923
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 156.457 293.122

Skraćeni finansijski pokazatelji [MATE-R-A]

P/S 6,2438
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0048
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 146,8674
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1050
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6335
Tržišna kapitalizacija 5.418.674
Prinos na aktivu (ROA) 0,42%
Prinos na kapital (ROE) 0,43%
Neto marža 4,25%
EBITDA marža 29,89%
Ukupan prihod 975.202