Mlinpek a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MLPS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.581.131 1.694.260
Tekuća sredstva 1.374.248 1.858.951
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 316.275 37.313
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.955.379 3.553.211
Pasiva
Kapital 752.367 865.891
Osnovni kapital 2.528.107 2.528.107
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.203.012 2.687.320
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.955.379 3.553.211
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.792.456 2.499.296
EBITDA 32.669 -151.185
Amortizacija 95.639 98.495
EBIT -62.970 -249.680
Rashodi kamata 33.065 33.890
Dobitak prije poreza -96.035 -283.570
Porezi iz dobitka 17.489 4.443
Neto dobitak -113.524 -288.013
Prosječan broj zaposlenih 19,00
Prihod po zaposlenom 94.339,79
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.366.615 3.345.839
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.187.653 3.239.560
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 178.962 106.279
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.100.000 1.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.000.000 1.083.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 100.000 -83.000
Ukupni prilivi gotovine 5.466.615 4.345.839
Ukupni odlivi gotovine 5.187.653 4.322.560
Neto priliv (odliv) gotovine 278.962 23.279
Gotovina na početku obračunskog perioda 37.313 14.034
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 316.275 37.313

Skraćeni finansijski pokazatelji [MLPS-R-A]

P/S 0,1834
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0449
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,8950
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2976
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4368
Tržišna kapitalizacija 328.654
Prinos na aktivu (ROA) -3,49%
Prinos na kapital (ROE) -14,03%
Neto marža -6,33%
EBITDA marža 1,82%
Ukupan prihod 1.894.052