Mlinpek a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MLPS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.694.260 1.820.992
Tekuća sredstva 1.858.951 1.295.581
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 37.313 14.034
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.553.211 3.116.573
Pasiva
Kapital 865.891 1.153.904
Osnovni kapital 2.528.107 2.528.107
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.687.320 1.962.669
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.553.211 3.116.573
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 2.499.296 902.766
EBITDA -151.185 -61.677
Amortizacija 98.495 98.739
EBIT -249.680 -160.416
Rashodi kamata 33.890 30.577
Dobitak prije poreza -283.570 -190.993
Porezi iz dobitka 4.443 -4.165
Neto dobitak -288.013 -186.828
Prosječan broj zaposlenih 19,75 21,08
Prihod po zaposlenom 126.546,63 42.825,71
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.345.839 3.850.479
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.239.560 3.816.238
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 106.279 34.241
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 24.958
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -24.958
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.000.000 1.783.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.083.000 1.800.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -83.000 -17.000
Ukupni prilivi gotovine 4.345.839 5.633.479
Ukupni odlivi gotovine 4.322.560 5.641.196
Neto priliv (odliv) gotovine 23.279 -7.717
Gotovina na početku obračunskog perioda 14.034 21.751
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 37.313 14.034

Skraćeni finansijski pokazatelji [MLPS-R-A]

P/S 0,1315
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1139
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,1411
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3425
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3796
Tržišna kapitalizacija 328.654
Prinos na aktivu (ROA) -8,64%
Prinos na kapital (ROE) -28,52%
Neto marža -11,52%
EBITDA marža -6,05%
Ukupan prihod 2.519.842