Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2010 2009
Aktiva
Stalna sredstva 1.186.006 1.264.549
Tekuća sredstva 157.606 179.518
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10 1.202
Kratkoročna razgraničenja 173 174
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 1.343.612 1.444.067
Pasiva
Kapital 229.232 329.860
Osnovni kapital 1.352.959 1.352.959
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 38.398 38.399
Kratkoročne obaveze 1.075.982 1.075.808
Kratkoročna razgraničenja 28.296
Bilansna pasiva 1.343.612 1.444.067
Skraćeni bilans uspjeha 2010 2009
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -45.052 -4.496
Amortizacija 55.182 55.204
EBIT -100.234 -59.700
Rashodi kamata 395 0
Dobitak prije poreza -100.629 -59.700
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -100.629 -59.700
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2010 2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [MPDR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0744
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,7697
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1694
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,2158
Tržišna kapitalizacija 278.710
Prinos na aktivu (ROA) -7,22%
Prinos na kapital (ROE) -36,00%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1