Mrkonjičanka a.d. Mrkonjić Grad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MRKO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 38.275 38.641
Tekuća sredstva 30.868 29.920
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 856 2
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 69.143 68.561
Pasiva
Kapital 1.781 1.890
Osnovni kapital 411.831 411.831
Rezerve 662 662
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 51.936 51.936
Kratkoročne obaveze 15.426 14.735
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 69.143 68.561
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 257 1.289
Amortizacija 366 2.115
EBIT -109 -826
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -109 -826
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -109 -826
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.310 187
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 456 280
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 854 -93
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.310 187
Ukupni odlivi gotovine 456 280
Neto priliv (odliv) gotovine 854 -93
Gotovina na početku obračunskog perioda 2 95
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 856 2

Skraćeni finansijski pokazatelji [MRKO-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0003
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -470,2982
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0052
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 28,7830
Tržišna kapitalizacija 51.263
Prinos na aktivu (ROA) -0,16%
Prinos na kapital (ROE) -5,94%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.200