Mrkonjičanka a.d. Mrkonjić Grad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MRKO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 38.641 40.756
Tekuća sredstva 29.920 27.673
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2 95
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 68.561 68.429
Pasiva
Kapital 1.890 2.715
Osnovni kapital 411.831 411.831
Rezerve 662 662
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 51.936 51.936
Kratkoročne obaveze 14.735 13.778
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 68.561 68.429
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 1.289 1.405
Amortizacija 2.115 1.707
EBIT -826 -302
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -826 -302
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -826 -302
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 187 1.629
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 280 3.919
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -93 -2.290
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 187 1.629
Ukupni odlivi gotovine 280 3.919
Neto priliv (odliv) gotovine -93 -2.290
Gotovina na početku obračunskog perioda 95 2.385
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2 95

Skraćeni finansijski pokazatelji [MRKO-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0024
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -62,0611
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0055
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 27,1230
Tržišna kapitalizacija 51.263
Prinos na aktivu (ROA) -1,21%
Prinos na kapital (ROE) -35,87%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 2.160