Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.559.256 2.580.861
Tekuća sredstva 1.009.642 279.667
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.488 27.012
Aktivna vremenska razgraničenja 262.925
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.568.898 2.860.528
Pasiva
Kapital 2.728.824 2.714.895
Osnovni kapital 10.779.609 10.779.609
Rezerve 2.769 2.769
Revalorizacione rezerve 1.871.495 1.911.495
Neraspoređeni dobitak 298.917 244.988
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 39.573
Kratkoročne obaveze 800.501 145.633
Pasivna vremenska razgraničenja 224.722 2.795
Poslovna pasiva 3.568.898 2.860.528
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.141.606 710.900
EBITDA 107.784 103.625
Amortizacija 92.106 90.053
EBIT 15.678 13.572
Rashodi kamata 201 327
Dobitak prije poreza 15.477 13.245
Porezi iz dobitka 1.548 0
Neto dobitak 13.929 13.245
Prosječan broj zaposlenih 38,00 27,00
Prihod po zaposlenom 30.042,26 26.329,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.468.093 1.848.363
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.477.988 1.457.833
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -9.895 390.530
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 26.206 97
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 26.835 384.645
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -629 -384.548
Ukupni prilivi gotovine 1.494.299 1.848.460
Ukupni odlivi gotovine 1.504.823 1.842.478
Neto priliv (odliv) gotovine -10.524 5.982
Gotovina na početku obračunskog perioda 27.012 21.030
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.488 27.012

Skraćeni finansijski pokazatelji [MTNO-R-A]

P/S 3,2010
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0013
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 262,3510
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2531
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,3391
Tržišna kapitalizacija 3.654.287
Prinos na aktivu (ROA) 0,43%
Prinos na kapital (ROE) 0,51%
Neto marža 1,22%
EBITDA marža 9,44%
Ukupan prihod 1.560.131