Metalno a.d. Zvornik

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MTNO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.553.573 3.840.568
Tekuća sredstva 575.326 637.625
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.103 8.823
Aktivna vremenska razgraničenja 53.842 34.286
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.128.899 4.478.193
Pasiva
Kapital 3.203.678 3.176.684
Osnovni kapital 10.779.609 10.779.609
Rezerve 2.769 2.769
Revalorizacione rezerve 2.453.282 2.453.282
Neraspoređeni dobitak 91.058 64.064
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 30.625 86.646
Kratkoročne obaveze 894.596 1.214.863
Pasivna vremenska razgraničenja 264.566 495.615
Poslovna pasiva 4.128.899 4.478.193
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.220.826 2.318.943
EBITDA 138.260 153.303
Amortizacija 109.925 92.436
EBIT 28.335 60.867
Rashodi kamata 1.341 2.995
Dobitak prije poreza 26.994 57.872
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 26.994 57.872
Prosječan broj zaposlenih 34,00 33,00
Prihod po zaposlenom 35.906,65 70.271,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.815.449 3.679.275
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.766.624 3.596.873
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 48.825 82.402
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 55.545 81.216
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -55.545 -81.216
Ukupni prilivi gotovine 1.815.449 3.679.275
Ukupni odlivi gotovine 1.822.169 3.678.089
Neto priliv (odliv) gotovine -6.720 1.186
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.823 7.637
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.103 8.823

Skraćeni finansijski pokazatelji [MTNO-R-A]

P/S 1,0066
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0025
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 45,5240
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2972
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3836
Tržišna kapitalizacija 1.228.875
Prinos na aktivu (ROA) 0,63%
Prinos na kapital (ROE) 0,85%
Neto marža 2,21%
EBITDA marža 11,33%
Ukupan prihod 1.476.540