Jahorina OC a.d. Pale

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
OCJH-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 69.158.091 60.804.914
Tekuća sredstva 8.645.303 4.318.195
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.373.328 1.565.475
Aktivna vremenska razgraničenja 1.344.410 769.216
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 77.803.394 65.123.109
Pasiva
Kapital 37.411.444 40.568.706
Osnovni kapital 71.568.347 71.568.347
Rezerve
Revalorizacione rezerve 3.236.205
Neraspoređeni dobitak 78.941 585.899
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 33.682.786 18.801.212
Kratkoročne obaveze 6.709.164 5.753.191
Pasivna vremenska razgraničenja 1.233.721 590.291
Poslovna pasiva 77.803.394 65.123.109
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 8.034.892 7.671.894
EBITDA 2.091.126 2.292.738
Amortizacija 1.966.127 2.127.662
EBIT 124.999 165.076
Rashodi kamata 46.058 123.975
Dobitak prije poreza 78.941 41.101
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 78.941 41.101
Prosječan broj zaposlenih 132,00 192,00
Prihod po zaposlenom 60.870,39 39.957,78
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.675.549 11.656.371
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.325.981 9.514.010
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.349.568 2.142.361
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 10.363.206 5.500
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 25.904.921
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -15.541.715 5.500
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 16.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 9.227.626
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 16.000.000 -9.227.626
Ukupni prilivi gotovine 41.038.755 11.661.871
Ukupni odlivi gotovine 37.230.902 18.741.636
Neto priliv (odliv) gotovine 3.807.853 -7.079.765
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.565.475 8.645.240
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.373.328 1.565.475

Skraćeni finansijski pokazatelji [OCJH-R-A]

P/S 5,3443
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0011
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 543,9633
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5227
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,1478
Tržišna kapitalizacija 42.941.008
Prinos na aktivu (ROA) 0,11%
Prinos na kapital (ROE) 0,20%
Neto marža 0,98%
EBITDA marža 26,03%
Ukupan prihod 15.022.449