Jahorina OC a.d. Pale

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
OCJH-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 60.804.914 51.146.840
Tekuća sredstva 4.318.195 11.375.210
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.565.475 8.645.240
Aktivna vremenska razgraničenja 769.216 1.063.001
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 65.123.109 62.522.050
Pasiva
Kapital 40.568.706 26.764.615
Osnovni kapital 71.568.347 48.264.704
Rezerve
Revalorizacione rezerve 3.236.205 187.500
Neraspoređeni dobitak 585.899 544.798
Rezervisanja 48.510
Dugoročne obaveze 18.801.212 28.687.561
Kratkoročne obaveze 5.753.191 7.021.364
Pasivna vremenska razgraničenja 590.291 64.786
Poslovna pasiva 65.123.109 62.522.050
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 7.671.894 4.687.107
EBITDA 2.292.738 3.380.246
Amortizacija 2.127.662 2.117.864
EBIT 165.076 1.262.382
Rashodi kamata 123.975 717.584
Dobitak prije poreza 41.101 544.798
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 41.101 544.798
Prosječan broj zaposlenih 192,00 165,00
Prihod po zaposlenom 39.957,78 28.406,71
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.656.371 6.280.016
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.514.010 6.672.528
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.142.361 -392.512
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.500 3.231
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 5.500 3.231
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.375.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 9.227.626 1.468.715
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -9.227.626 8.906.285
Ukupni prilivi gotovine 11.661.871 16.658.247
Ukupni odlivi gotovine 18.741.636 8.141.243
Neto priliv (odliv) gotovine -7.079.765 8.517.004
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.645.240 128.236
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.565.475 8.645.240

Skraćeni finansijski pokazatelji [OCJH-R-A]

P/S 5,5972
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0006
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1.044,7680
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5669
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0585
Tržišna kapitalizacija 42.941.008
Prinos na aktivu (ROA) 0,06%
Prinos na kapital (ROE) 0,12%
Neto marža 0,54%
EBITDA marža 29,88%
Ukupan prihod 8.841.665