Oslobođenje a.d. Banja Luka - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
OSLB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2016 2015
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 14.571 1.675.801
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 920 8.942
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 19.051.097 19.646.297
Poslovna aktiva 19.065.668 21.322.098
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 2.941.702 2.941.702
Rezerve
Revalorizacione rezerve 294.170 294.170
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 19.065.668 21.322.098
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 19.065.668 21.322.098
Skraćeni bilans uspjeha 2016 2015
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -86.321 -83.422
Amortizacija 0 0
EBIT -86.321 -83.422
Rashodi kamata 0 6
Dobitak prije poreza -86.321 -83.428
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -86.321 -83.428
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2016 2015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 115.187 53.568
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 123.209 54.795
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -8.022 -1.227
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 115.187 53.568
Ukupni odlivi gotovine 123.209 54.795
Neto priliv (odliv) gotovine -8.022 -1.227
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.942 10.169
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 920 8.942

Skraćeni finansijski pokazatelji [OSLB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0293
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -12,2683
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 1.059.013
Prinos na aktivu (ROA) -0,43%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod