Prijedorčanka a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PDNK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 12.372.482 15.272.458
Tekuća sredstva 15.960.729 15.627.922
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 179.439 8.954
Aktivna vremenska razgraničenja 402.563 414.923
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 28.333.211 30.900.380
Pasiva
Kapital 5.748.107 8.289.012
Osnovni kapital 8.289.012 16.122.078
Rezerve 15.386
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 120.641
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 14.322.933 13.914.464
Kratkoročne obaveze 8.262.171 8.696.904
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 28.333.211 30.900.380
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 12.992.696 11.760.644
EBITDA -1.080.005 -2.707.209
Amortizacija 1.180.137 595.753
EBIT -2.260.142 -3.302.962
Rashodi kamata 280.763 666.131
Dobitak prije poreza -2.540.905 -3.969.093
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -2.540.905 -3.969.093
Prosječan broj zaposlenih 55,00 55,00
Prihod po zaposlenom 236.230,84 213.829,89
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.669.550 13.793.004
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.013.645 21.872.676
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -344.095 -8.079.672
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.629.143 9.138.429
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.114.563 1.052.580
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 514.580 8.085.849
Ukupni prilivi gotovine 16.298.693 22.931.433
Ukupni odlivi gotovine 16.128.208 22.925.256
Neto priliv (odliv) gotovine 170.485 6.177
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.954 2.777
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 179.439 8.954

Skraćeni finansijski pokazatelji [PDNK-R-A]

P/S 0,1276
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3065
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,6524
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6935
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2884
Tržišna kapitalizacija 1.657.802
Prinos na aktivu (ROA) -8,58%
Prinos na kapital (ROE) -36,20%
Neto marža -19,56%
EBITDA marža -8,31%
Ukupan prihod 17.558.916