Prijedorčanka a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PDNK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 10.950.890 12.372.482
Tekuća sredstva 15.419.924 15.960.729
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 258.543 179.439
Aktivna vremenska razgraničenja 402.563 402.563
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 26.370.814 28.333.211
Pasiva
Kapital 5.952.339 5.748.107
Osnovni kapital 8.289.012 8.289.012
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 602.901
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.371.061 14.322.933
Kratkoročne obaveze 19.047.414 8.262.171
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 26.370.814 28.333.211
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 13.097.803 12.992.696
EBITDA 1.953.670 -1.080.005
Amortizacija 1.153.269 1.180.137
EBIT 800.401 -2.260.142
Rashodi kamata 197.500 280.763
Dobitak prije poreza 602.901 -2.540.905
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 602.901 -2.540.905
Prosječan broj zaposlenih 58,00 55,00
Prihod po zaposlenom 225.824,19 236.230,84
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13.241.613 14.669.550
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.210.560 15.013.645
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.031.053 -344.095
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 689.802 1.629.143
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.641.751 1.114.563
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -951.949 514.580
Ukupni prilivi gotovine 13.931.415 16.298.693
Ukupni odlivi gotovine 13.852.311 16.128.208
Neto priliv (odliv) gotovine 79.104 170.485
Gotovina na početku obračunskog perioda 179.439 8.954
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 258.543 179.439

Skraćeni finansijski pokazatelji [PDNK-R-A]

P/S 0,1266
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0727
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,7497
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7181
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2785
Tržišna kapitalizacija 1.657.802
Prinos na aktivu (ROA) 2,20%
Prinos na kapital (ROE) 10,31%
Neto marža 4,60%
EBITDA marža 14,92%
Ukupan prihod 11.830.710