Piko a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PIKO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 2.857.394 2.934.269
Tekuća sredstva 1.220.230 1.079.127
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 34.390 44.549
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.077.624 4.013.396
Pasiva
Kapital 3.374.531 3.318.040
Osnovni kapital 4.625.561 4.625.561
Rezerve
Revalorizacione rezerve 229.560 229.560
Neraspoređeni dobitak 445.433 388.942
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 69.997
Kratkoročne obaveze 703.093 625.359
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.077.624 4.013.396
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 611.662 673.300
EBITDA 285.217 287.602
Amortizacija 222.374 246.252
EBIT 62.843 41.350
Rashodi kamata 1.531 4.008
Dobitak prije poreza 61.312 37.342
Porezi iz dobitka 4.821 0
Neto dobitak 56.491 37.342
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 706.453 918.698
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 530.938 708.632
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 175.515 210.066
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 114.234 111.009
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -114.234 -111.009
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 71.440 69.784
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -71.440 -69.784
Ukupni prilivi gotovine 706.453 918.698
Ukupni odlivi gotovine 716.612 889.425
Neto priliv (odliv) gotovine -10.159 29.273
Gotovina na početku obračunskog perioda 44.549 15.276
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 34.390 44.549

Skraćeni finansijski pokazatelji [PIKO-R-A]

P/S 0,3781
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0001
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,0941
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0073
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0685
Tržišna kapitalizacija 231.278
Prinos na aktivu (ROA) 1,40%
Prinos na kapital (ROE) 1,69%
Neto marža 9,24%
EBITDA marža 46,63%
Ukupan prihod 670.003