Piko a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PIKO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.934.269 3.085.641
Tekuća sredstva 1.079.127 798.302
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 44.549 15.276
Aktivna vremenska razgraničenja 120
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.013.396 3.883.943
Pasiva
Kapital 3.318.040 3.285.457
Osnovni kapital 4.625.561 4.625.561
Rezerve
Revalorizacione rezerve 229.560 229.560
Neraspoređeni dobitak 388.942 356.359
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 69.997 135.870
Kratkoročne obaveze 625.359 462.616
Pasivna vremenska razgraničenja 140
Poslovna pasiva 4.013.396 3.883.943
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 673.300 646.701
EBITDA 287.602 306.779
Amortizacija 246.252 217.284
EBIT 41.350 89.495
Rashodi kamata 4.008 215
Dobitak prije poreza 37.342 89.280
Porezi iz dobitka 4.759 10.937
Neto dobitak 32.583 78.343
Prosječan broj zaposlenih 7,00 7,75
Prihod po zaposlenom 96.185,71 83.445,29
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 918.698 827.717
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 708.632 793.413
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 210.066 34.304
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 111.009 49.408
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -111.009 -49.408
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 69.784 12.358
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -69.784 -12.358
Ukupni prilivi gotovine 918.698 827.717
Ukupni odlivi gotovine 889.425 855.179
Neto priliv (odliv) gotovine 29.273 -27.462
Gotovina na početku obračunskog perioda 15.276 42.738
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 44.549 15.276

Skraćeni finansijski pokazatelji [PIKO-R-A]

P/S 0,3435
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0001
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,0981
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0072
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0697
Tržišna kapitalizacija 231.278
Prinos na aktivu (ROA) 0,83%
Prinos na kapital (ROE) 0,99%
Neto marža 4,84%
EBITDA marža 42,72%
Ukupan prihod 696.900