Poljoprivredni zavod a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PLPZ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva 184.616 186.611
Tekuća sredstva 66.634 65.263
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 43 25
Aktivna vremenska razgraničenja 240 55
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 251.490 251.929
Pasiva
Kapital 47.039 89.370
Osnovni kapital 237.570 237.570
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.167
Kratkoročne obaveze 204.451 158.392
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 251.490 251.929
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 0 13.143
EBITDA -39.557 -90.076
Amortizacija 2.522 2.567
EBIT -42.079 -92.643
Rashodi kamata 252 4.243
Dobitak prije poreza -42.331 -96.886
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -42.331 -96.886
Prosječan broj zaposlenih 4,50 5,50
Prihod po zaposlenom 0,00 2.389,64
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.159 121.279
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.141 122.287
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 18 -1.008
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 7.159 121.279
Ukupni odlivi gotovine 7.141 122.287
Neto priliv (odliv) gotovine 18 -1.008
Gotovina na početku obračunskog perioda 25 1.033
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 43 25

Skraćeni finansijski pokazatelji [PLPZ-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1782
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1980
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -16,82%
Prinos na kapital (ROE) -62,06%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 5.128