Plivatrans AT a.d. Šipovo

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PLVT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 13.140 13.440
Tekuća sredstva 75.882 75.882
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7 7
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 949.731 949.330
Poslovna aktiva 1.038.753 1.038.652
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 745.671 745.671
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.038.753 1.038.652
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.038.753 1.038.652
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -101 -900
Amortizacija 300 300
EBIT -401 -1.200
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -401 -1.200
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -401 -1.200
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 7 7
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7 7

Skraćeni finansijski pokazatelji [PLVT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0005
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -241,7387
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 96.937
Prinos na aktivu (ROA) -0,04%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 0