Progres a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PRGS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 2.752.257 2.543.368
Tekuća sredstva 546.550 699.650
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 252.348 213.758
Aktivna vremenska razgraničenja 10.669
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.298.807 3.243.018
Pasiva
Kapital 2.838.370 2.807.670
Osnovni kapital 1.510.297 1.510.297
Rezerve 867.728 593.414
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 460.345 703.959
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 32.169
Kratkoročne obaveze 428.268 435.348
Pasivna vremenska razgraničenja 101.800 122.208
Poslovna pasiva 3.298.807 3.243.018
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 2.445.202 2.139.211
EBITDA 240.192 499.636
Amortizacija 199.028 191.727
EBIT 41.164 307.909
Rashodi kamata 2.677 478
Dobitak prije poreza 38.487 307.431
Porezi iz dobitka 5.830 33.117
Neto dobitak 32.657 274.314
Prosječan broj zaposlenih 72,00 66,00
Prihod po zaposlenom 33.961,14 32.412,29
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.074.286 2.450.684
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.267.159 2.454.787
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -192.873 -4.103
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 268 76.677
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 4.160 5.557
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.892 71.120
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 306.483 12.921
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 71.128 14.143
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 235.355 -1.222
Ukupni prilivi gotovine 3.381.037 2.540.282
Ukupni odlivi gotovine 3.342.447 2.474.487
Neto priliv (odliv) gotovine 38.590 65.795
Gotovina na početku obračunskog perioda 213.758 147.963
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 252.348 213.758

Skraćeni finansijski pokazatelji [PRGS-R-A]

P/S 0,1112
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0216
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,3245
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,8793
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0958
Tržišna kapitalizacija 271.853
Prinos na aktivu (ROA) 1,00%
Prinos na kapital (ROE) 1,16%
Neto marža 1,34%
EBITDA marža 9,82%
Ukupan prihod 2.747.568