Progres a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PRGS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.543.368 2.560.266
Tekuća sredstva 699.650 362.932
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 213.758 147.963
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.243.018 2.923.198
Pasiva
Kapital 2.807.670 2.533.356
Osnovni kapital 1.510.297 1.510.297
Rezerve 593.414 580.493
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 703.959 442.566
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 435.348 389.842
Pasivna vremenska razgraničenja 122.208 138.998
Poslovna pasiva 3.243.018 2.923.198
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 2.139.211 2.010.014
EBITDA 499.636 527.102
Amortizacija 191.727 191.203
EBIT 307.909 335.899
Rashodi kamata 478 42.667
Dobitak prije poreza 307.431 293.232
Porezi iz dobitka 33.117 34.815
Neto dobitak 274.314 258.417
Prosječan broj zaposlenih 66,00 61,00
Prihod po zaposlenom 32.412,29 32.951,05
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.450.684 3.045.228
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.454.787 3.063.490
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -4.103 -18.262
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 76.677 238
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 5.557 2.067
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 71.120 -1.829
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.921 324.299
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 14.143 262.745
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.222 61.554
Ukupni prilivi gotovine 2.540.282 3.369.765
Ukupni odlivi gotovine 2.474.487 3.328.302
Neto priliv (odliv) gotovine 65.795 41.463
Gotovina na početku obračunskog perioda 147.963 106.500
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 213.758 147.963

Skraćeni finansijski pokazatelji [PRGS-R-A]

P/S 0,1271
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1816
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,9910
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,8590
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0968
Tržišna kapitalizacija 271.853
Prinos na aktivu (ROA) 8,90%
Prinos na kapital (ROE) 10,27%
Neto marža 12,82%
EBITDA marža 23,36%
Ukupan prihod 2.661.125