Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 817.445 1.380.847
Tekuća sredstva 8.964.168 7.329.952
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.736 213
Kratkoročna razgraničenja 312.000 312.000
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 9.781.613 8.710.799
Pasiva
Kapital 7.164.901 6.431.918
Osnovni kapital 5.815.486 5.815.486
Rezerve 97.444 97.444
Revalorizacione rezerve 452.371 452.371
Neraspoređeni dobitak 1.771.915 1.038.932
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.616.712 2.278.881
Kratkoročna razgraničenja 312.000 312.000
Bilansna pasiva 9.781.613 8.710.799
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 6.026 21.514
EBITDA 837.122 -96.108
Amortizacija 19.376 70.322
EBIT 817.746 -166.430
Rashodi kamata 1.929 627.331
Dobitak prije poreza 815.817 -793.761
Porezi iz dobitka 82.834 4.125
Neto dobitak 732.983 -797.886
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 21.514,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.131 237.876
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.608 28.089
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 5.523 209.787
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 290
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -290
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 210.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -210.000
Ukupni prilivi gotovine 11.131 237.876
Ukupni odlivi gotovine 5.608 238.379
Neto priliv (odliv) gotovine 5.523 -503
Gotovina na početku obračunskog perioda 213 716
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.736 213

Skraćeni finansijski pokazatelji [PROG-R-A]

P/S 915,8474
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1260
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,5294
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2320
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7703
Tržišna kapitalizacija 5.518.896
Prinos na aktivu (ROA) 7,93%
Prinos na kapital (ROE) 10,78%
Neto marža 12.163,67%
EBITDA marža 13.891,84%
Ukupan prihod 1.964.247