Putnik a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PUTN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 514.065 531.546
Tekuća sredstva 89.578 81.854
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 800
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 603.643 613.400
Pasiva
Kapital 520.972 519.457
Osnovni kapital 524.402 524.402
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.515 10.562
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 82.671 93.943
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 603.643 613.400
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 35.332 35.579
EBITDA 18.995 19.524
Amortizacija 17.481 8.462
EBIT 1.514 11.062
Rashodi kamata 0 500
Dobitak prije poreza 1.514 10.562
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.514 10.562
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 35.332,00 35.579,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 58.069 56.453
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 58.869 56.240
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -800 213
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 58.069 56.453
Ukupni odlivi gotovine 58.869 56.240
Neto priliv (odliv) gotovine -800 213
Gotovina na početku obračunskog perioda 800 587
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 800

Skraćeni finansijski pokazatelji [PUTN-R-A]

P/S 4,3042
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0029
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 100,4469
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9935
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2919
Tržišna kapitalizacija 152.077
Prinos na aktivu (ROA) 0,25%
Prinos na kapital (ROE) 0,29%
Neto marža 4,29%
EBITDA marža 53,76%
Ukupan prihod 35.332