Putnik a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PUTN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 531.546 540.703
Tekuća sredstva 81.854 81.049
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 800 587
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 613.400 621.752
Pasiva
Kapital 519.457 508.895
Osnovni kapital 524.402 524.402
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 10.562
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 93.943 112.857
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 613.400 621.752
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 35.579 49.374
EBITDA 19.524 6.298
Amortizacija 8.462 17.481
EBIT 11.062 -11.183
Rashodi kamata 500 0
Dobitak prije poreza 10.562 -11.183
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 10.562 -11.183
Prosječan broj zaposlenih 1,00 3,00
Prihod po zaposlenom 35.579,00 16.458,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 56.453 40.949
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 56.240 41.682
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 213 -733
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 56.453 40.949
Ukupni odlivi gotovine 56.240 41.682
Neto priliv (odliv) gotovine 213 -733
Gotovina na početku obračunskog perioda 587 1.320
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 800 587

Skraćeni finansijski pokazatelji [PUTN-R-A]

P/S 7,3695
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0201
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 24,8249
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9906
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5048
Tržišna kapitalizacija 262.201
Prinos na aktivu (ROA) 1,71%
Prinos na kapital (ROE) 2,05%
Neto marža 29,69%
EBITDA marža 54,88%
Ukupan prihod 35.579