Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 13.228 1.223
Tekuća sredstva 10.627.218 10.640.722
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.716 14.151
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 10.640.446 10.641.945
Pasiva
Kapital 4.933.070 8.790.571
Osnovni kapital 8.117.497 8.117.497
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 673.074 699.655
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 5.707.376 1.851.374
Kratkoročna razgraničenja 94
Bilansna pasiva 10.640.446 10.641.945
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 35.594 109.627
EBITDA -3.855.755 -24.171
Amortizacija 1.742 481
EBIT -3.857.497 -24.652
Rashodi kamata 4 1.929
Dobitak prije poreza -3.857.501 -26.581
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -3.857.501 -26.581
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 109.627,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 221.337 389.332
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 227.772 379.911
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -6.435 9.421
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 221.337 389.332
Ukupni odlivi gotovine 227.772 379.911
Neto priliv (odliv) gotovine -6.435 9.421
Gotovina na početku obračunskog perioda 14.151 4.730
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.716 14.151

Skraćeni finansijski pokazatelji [RBNJ-R-A]

P/S 13,6835
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,4752
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,1263
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6077
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0987
Tržišna kapitalizacija 487.050
Prinos na aktivu (ROA) -36,25%
Prinos na kapital (ROE) -56,22%
Neto marža -10.837,50%
EBITDA marža -10.832,60%
Ukupan prihod 186.707