Ribnjak a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RBNJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 9.996.392 9.885.868
Tekuća sredstva 968.113 1.408.757
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja 555 560
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 10.964.505 11.294.625
Pasiva
Kapital 159.350 436.963
Osnovni kapital 8.117.497 8.117.497
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 10.805.155 10.857.662
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 10.964.505 11.294.625
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.378.213 1.032.890
EBITDA -130.084 -102.411
Amortizacija 147.250 180.414
EBIT -277.334 -282.825
Rashodi kamata 279 236
Dobitak prije poreza -277.613 -283.061
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -277.613 -283.061
Prosječan broj zaposlenih 12,08 10,00
Prihod po zaposlenom 114.090,48 103.289,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 175
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 175
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 175
Ukupni odlivi gotovine 175
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [RBNJ-R-A]

P/S 0,3534
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0342
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,7544
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0196
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 3,0565
Tržišna kapitalizacija 487.050
Prinos na aktivu (ROA) -2,49%
Prinos na kapital (ROE) -93,11%
Neto marža -20,14%
EBITDA marža -9,44%
Ukupan prihod 944.840