Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 1.223
Tekuća sredstva 10.640.722 10.623.835
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 14.151 4.730
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 10.641.945 10.623.835
Pasiva
Kapital 8.790.571 8.817.152
Osnovni kapital 8.117.497 8.117.497
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 699.655 8.817.152
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.851.374 1.806.683
Kratkoročna razgraničenja 94
Bilansna pasiva 10.641.945 10.623.835
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 109.627 87.915
EBITDA -24.171 9.199.679
Amortizacija 481 773
EBIT -24.652 9.198.906
Rashodi kamata 1.929 227
Dobitak prije poreza -26.581 9.198.679
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -26.581 9.198.679
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 109.627,00 87.915,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 389.332 148.345
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 379.911 244.555
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 9.421 -96.210
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 84.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 84.000
Ukupni prilivi gotovine 389.332 232.345
Ukupni odlivi gotovine 379.911 244.555
Neto priliv (odliv) gotovine 9.421 -12.210
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.730 16.940
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 14.151 4.730

Skraćeni finansijski pokazatelji [RBNJ-R-A]

P/S 4,4428
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0033
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -18,3232
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0829
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0554
Tržišna kapitalizacija 487.050
Prinos na aktivu (ROA) -0,25%
Prinos na kapital (ROE) -0,30%
Neto marža -24,25%
EBITDA marža -22,05%
Ukupan prihod 246.741