Ribnjak a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RBNJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 9.857.777 9.996.392
Tekuća sredstva 1.075.654 968.113
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja 555 555
Gubitak iznad visine kapitala 227.639
Poslovna aktiva 11.161.070 10.964.505
Pasiva
Kapital 159.350
Osnovni kapital 8.117.497 8.117.497
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 11.161.070 10.805.155
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 11.161.070 10.964.505
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 199.620 1.378.213
EBITDA -248.295 -130.084
Amortizacija 138.615 147.250
EBIT -386.910 -277.334
Rashodi kamata 78 279
Dobitak prije poreza -386.988 -277.613
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -386.988 -277.613
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.000
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.000
Ukupni odlivi gotovine 2.000
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [RBNJ-R-A]

P/S 2,4399
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0477
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,2586
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 487.050
Prinos na aktivu (ROA) -3,50%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -193,86%
EBITDA marža -124,38%
Ukupan prihod 86.879