Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RBNJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 9.782.899
Tekuća sredstva 10.623.835 1.102.287
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.730 16.940
Aktivna vremenska razgraničenja 555
Gubitak iznad visine kapitala 381.527
Poslovna aktiva 10.623.835 11.266.713
Pasiva
Kapital 8.817.152
Osnovni kapital 8.117.497 8.117.497
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 8.817.152
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.806.683 11.266.713
Pasivna vremenska razgraničenja 1.245
Poslovna pasiva 10.623.835 11.266.713
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 87.915 8.285
EBITDA 9.199.679 -78.770
Amortizacija 773 74.957
EBIT 9.198.906 -153.727
Rashodi kamata 227 160
Dobitak prije poreza 9.198.679 -153.887
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 9.198.679 -153.887
Prosječan broj zaposlenih 1,00 11,00
Prihod po zaposlenom 87.915,00 753,18
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 148.345 3.823
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 244.555 56.883
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -96.210 -53.060
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 84.000 70.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 84.000 70.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 232.345 73.823
Ukupni odlivi gotovine 244.555 56.883
Neto priliv (odliv) gotovine -12.210 16.940
Gotovina na početku obračunskog perioda 16.940
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.730 16.940

Skraćeni finansijski pokazatelji [RBNJ-R-A]

P/S 5,5400
Neto dobitak po akciji (EPS) 1,1332
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,0529
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0862
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0552
Tržišna kapitalizacija 487.050
Prinos na aktivu (ROA) 84,04%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 10.463,15%
EBITDA marža 10.464,29%
Ukupan prihod 10.234.577