Roboprom a.d. Vlasenica - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RBPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 105.352 105.627
Tekuća sredstva 972 1.257
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 17 76
Aktivna vremenska razgraničenja 120
Gubitak iznad visine kapitala 700.437 718.978
Poslovna aktiva 806.761 825.862
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 802.768 802.768
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 806.761 825.862
Pasivna vremenska razgraničenja 104.732 104.732
Poslovna pasiva 806.761 825.862
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -31.674 -50.962
Amortizacija 0 0
EBIT -31.674 -50.962
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -31.674 -50.962
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -31.674 -50.962
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 501 16.422
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 560 17.055
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -59 -633
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 501 16.422
Ukupni odlivi gotovine 560 17.055
Neto priliv (odliv) gotovine -59 -633
Gotovina na početku obračunskog perioda 76 709
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 17 76

Skraćeni finansijski pokazatelji [RBPR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0395
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -3,88%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 249