Rad a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RDTS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 3.539.564 3.548.461
Tekuća sredstva 2.167.403 1.971.955
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 538.406 433.221
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.706.967 5.520.416
Pasiva
Kapital 4.859.152 4.850.156
Osnovni kapital 5.531.125 5.531.125
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 8.996 1.935
Rezervisanja 150.000 80.000
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 697.815 590.260
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.706.967 5.520.416
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.811.959 1.781.823
EBITDA 180.204 162.058
Amortizacija 171.208 160.123
EBIT 8.996 1.935
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 8.996 1.935
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 8.996 1.935
Prosječan broj zaposlenih 54,00 51,00
Prihod po zaposlenom 33.554,80 34.937,71
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.840.986 1.742.949
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.703.986 1.610.533
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 137.000 132.416
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 17.338 25.874
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 49.153 329.442
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -31.815 -303.568
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.858.324 1.768.823
Ukupni odlivi gotovine 1.753.139 1.939.975
Neto priliv (odliv) gotovine 105.185 -171.152
Gotovina na početku obračunskog perioda 433.221 604.373
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 538.406 433.221

Skraćeni finansijski pokazatelji [RDTS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0016
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8785
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,16%
Prinos na kapital (ROE) 0,19%
Neto marža 0,50%
EBITDA marža 9,95%
Ukupan prihod 1.967.076