Rad a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RDTS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.548.461 3.222.461
Tekuća sredstva 1.971.955 1.951.028
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 433.221 604.373
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.520.416 5.173.489
Pasiva
Kapital 4.850.156 4.848.221
Osnovni kapital 5.531.125 5.531.125
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.935 8.488
Rezervisanja 80.000
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 590.260 325.268
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.520.416 5.173.489
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.781.823 1.697.082
EBITDA 162.058 142.620
Amortizacija 160.123 134.113
EBIT 1.935 8.507
Rashodi kamata 0 19
Dobitak prije poreza 1.935 8.488
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.935 8.488
Prosječan broj zaposlenih 51,00 51,00
Prihod po zaposlenom 34.937,71 33.276,12
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.742.949 1.836.788
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.610.533 1.552.649
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 132.416 284.139
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 25.874 11.090
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 329.442 95.515
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -303.568 -84.425
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.768.823 1.847.878
Ukupni odlivi gotovine 1.939.975 1.648.164
Neto priliv (odliv) gotovine -171.152 199.714
Gotovina na početku obračunskog perioda 604.373 404.659
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 433.221 604.373

Skraćeni finansijski pokazatelji [RDTS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0003
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8769
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,04%
Prinos na kapital (ROE) 0,04%
Neto marža 0,11%
EBITDA marža 9,10%
Ukupan prihod 1.848.842