Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
RFUM-R-A 200816.12.2009.767.8870,0038  1.2.2010.7.1.2010.31.12.2009.
RFUM-R-A 200716.12.2009.1.164.2770,0057  1.2.2010.7.1.2010.31.12.2009.
RFUM-R-A 2006 133.1290,0007  26.11.2007.19.11.2007.15.11.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 83.725.076 85.607.998
Tekuća sredstva 38.158.804 38.003.057
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 51.989 53.487
Kratkoročna razgraničenja 5.285 20.619
Bilansna aktiva 121.883.880 123.611.055
Pasiva
Kapital 111.301.628 112.839.872
Osnovni kapital 203.487.123 203.487.123
Rezerve
Revalorizacione rezerve 16.695.185 16.796.030
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 9.150.934 9.158.837
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.431.318 1.612.346
Kratkoročna razgraničenja 31.460
Bilansna pasiva 121.883.880 123.611.055
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 9.630.170 10.151.730
EBITDA 1.328.052 358.396
Amortizacija 2.860.438 2.876.754
EBIT -1.532.386 -2.518.358
Rashodi kamata 5.858 224
Dobitak prije poreza -1.538.244 -2.518.582
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.538.244 -2.518.582
Prosječan broj zaposlenih 198,00 235,00
Prihod po zaposlenom 48.637,22 43.198,85
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.935.892 11.101.246
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.237.494 9.877.227
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 698.398 1.224.019
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.910.594 66.667
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.604.730 1.290.503
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -694.136 -1.223.836
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 11.846.486 11.167.913
Ukupni odlivi gotovine 11.842.224 11.167.730
Neto priliv (odliv) gotovine 4.262 183
Gotovina na početku obračunskog perioda 53.487 54.798
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 5.760 1.494
Gotovina na kraju obračunskog perioda 51.989 53.487

Skraćeni finansijski pokazatelji [RFUM-R-A]

P/S 1,8383
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0076
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -11,5088
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5470
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1591
Tržišna kapitalizacija 17.703.380
Prinos na aktivu (ROA) -1,25%
Prinos na kapital (ROE) -1,37%
Neto marža -15,97%
EBITDA marža 13,79%
Ukupan prihod 10.643.461