Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RNAF-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 589.831.551 669.732.880
Tekuća sredstva 4.531.248 11.169.564
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 455.385 409.029
Aktivna vremenska razgraničenja 20.070 1.266
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 594.362.799 680.902.444
Pasiva
Kapital 23.864.240 59.723.435
Osnovni kapital 604.068.376 499.141.738
Rezerve
Revalorizacione rezerve 199.181.010 227.836.906
Neraspoređeni dobitak 68.202.069
Rezervisanja 22.545.926 29.385.319
Dugoročne obaveze 392.134.965 468.629.653
Kratkoročne obaveze 155.817.668 123.164.037
Pasivna vremenska razgraničenja 777.718 802.042
Poslovna pasiva 594.362.799 680.902.444
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 306.060 78.498
EBITDA -103.732.572 86.368.855
Amortizacija 18.930.159 20.403.187
EBIT -122.662.731 65.965.668
Rashodi kamata 12.542 454.592
Dobitak prije poreza -122.675.273 65.511.076
Porezi iz dobitka -6.826.136 -2.690.993
Neto dobitak -115.849.137 68.202.069
Prosječan broj zaposlenih 471,00 643,00
Prihod po zaposlenom 649,81 122,08
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.349.329 9.766.712
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 25.116.505 36.969.023
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -21.767.176 -27.202.311
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.890 20.343
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 11.506.629 8.381.881
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -11.500.739 -8.361.538
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 33.333.938 35.806.192
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 33.333.938 35.806.192
Ukupni prilivi gotovine 36.689.157 45.593.247
Ukupni odlivi gotovine 36.623.134 45.350.904
Neto priliv (odliv) gotovine 66.023 242.343
Gotovina na početku obračunskog perioda 409.029 231.350
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1.643 4.583
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 21.310 69.247
Gotovina na kraju obračunskog perioda 455.385 409.029

Skraćeni finansijski pokazatelji [RNAF-R-A]

P/S 9,4493
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,4406
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0250
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0908
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1212
Tržišna kapitalizacija 2.892.055
Prinos na aktivu (ROA) -18,17%
Prinos na kapital (ROE) -277,19%
Neto marža -37.851,77%
EBITDA marža -33.892,89%
Ukupan prihod 3.595.190