Ratar a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RTAR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.718.713 2.750.489
Tekuća sredstva 1.038.190 953.733
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.756.903 3.704.222
Pasiva
Kapital 225.033 210.909
Osnovni kapital 2.784.249 2.784.249
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 75.264 61.140
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.531.870 3.493.313
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.756.903 3.704.222
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 66.982 138.038
EBITDA 47.896 65.588
Amortizacija 31.776 38.527
EBIT 16.120 27.061
Rashodi kamata 0 4
Dobitak prije poreza 16.120 27.057
Porezi iz dobitka 1.996 487
Neto dobitak 14.124 26.570
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 22.327,33 46.012,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.268
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.268
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 15.268
Ukupni odlivi gotovine 15.268
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [RTAR-R-A]

P/S 6,2351
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0051
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 29,5693
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0808
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,8559
Tržišna kapitalizacija 417.637
Prinos na aktivu (ROA) 0,38%
Prinos na kapital (ROE) 6,48%
Neto marža 21,09%
EBITDA marža 71,51%
Ukupan prihod 81.515