Sokolac a.d. Sokolac - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SKLC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva 2.632.106 2.583.603
Tekuća sredstva 149.583 159.421
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.473 15.440
Aktivna vremenska razgraničenja 300 300
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.781.989 2.743.324
Pasiva
Kapital 1.278.039 1.597.112
Osnovni kapital 3.165.974 3.165.974
Rezerve
Revalorizacione rezerve 614.402 614.402
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.503.950 1.146.212
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.781.989 2.743.324
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -293.321 -292.018
Amortizacija 0 40.552
EBIT -293.321 -332.570
Rashodi kamata 30.511 1.968
Dobitak prije poreza -323.832 -334.538
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -323.832 -334.538
Prosječan broj zaposlenih 36,00 36,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.829 260.542
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 284.962 226.577
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -274.133 33.965
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 323.978 1.068
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 62.812 19.718
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 261.166 -18.650
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 334.807 261.610
Ukupni odlivi gotovine 347.774 246.295
Neto priliv (odliv) gotovine -12.967 15.315
Gotovina na početku obračunskog perioda 15.440 215
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.473 15.530

Skraćeni finansijski pokazatelji [SKLC-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1023
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,6522
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4037
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4186
Tržišna kapitalizacija 535.050
Prinos na aktivu (ROA) -11,72%
Prinos na kapital (ROE) -22,53%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 7.610