Šumaprodukt a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SMPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 78.928 73.247
Tekuća sredstva 56 56
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 56 56
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 78.984 73.303
Pasiva
Kapital 964 21.193
Osnovni kapital 626.893 59.268
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 78.020 52.110
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 78.984 73.303
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -17.327 0
Amortizacija 4.827 0
EBIT -22.154 0
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -22.154 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -22.154
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 56 56
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 56 56

Skraćeni finansijski pokazatelji [SMPR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0353
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,7352
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0015
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 85,8401
Tržišna kapitalizacija 82.750
Prinos na aktivu (ROA) -29,10%
Prinos na kapital (ROE) -199,97%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 0