Sava a.d. Gradiška

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SVGR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 1.359.418 1.537.229
Tekuća sredstva 33.425 31.572
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 33 80
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.392.843 1.568.801
Pasiva
Kapital 534.987 734.006
Osnovni kapital 2.237.563 2.237.563
Rezerve
Revalorizacione rezerve 802.382 802.382
Neraspoređeni dobitak 1.064 1.064
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 857.856 834.795
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.392.843 1.568.801
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -167.183 -28.860
Amortizacija 0 0
EBIT -167.183 -28.860
Rashodi kamata 31.836 0
Dobitak prije poreza -199.019 -28.860
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -199.019 -28.860
Prosječan broj zaposlenih 4,00 4,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.600 15.800
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.647 16.166
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -47 -366
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 9.600 15.800
Ukupni odlivi gotovine 9.647 16.166
Neto priliv (odliv) gotovine -47 -366
Gotovina na početku obračunskog perioda 80 446
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 33 80

Skraćeni finansijski pokazatelji [SVGR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0889
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,7870
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2391
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2928
Tržišna kapitalizacija 156.629
Prinos na aktivu (ROA) -13,44%
Prinos na kapital (ROE) -31,37%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 18.160