Tvornica za obradu metala eksplozijom a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TOME-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 665.746 699.105
Tekuća sredstva 56.625 49.912
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 25.454 14.478
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 722.371 749.017
Pasiva
Kapital 679.597 703.103
Osnovni kapital 614.571 614.571
Rezerve
Revalorizacione rezerve 276.448 303.982
Neraspoređeni dobitak 13.027 9.000
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 42.774 45.914
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 722.371 749.017
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 49.252 80.294
EBITDA 42.584 26.165
Amortizacija 38.059 37.499
EBIT 4.525 -11.334
Rashodi kamata 51 48
Dobitak prije poreza 4.474 -11.382
Porezi iz dobitka 447 0
Neto dobitak 4.027 -11.382
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 24.626,00 40.147,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 69.492 74.565
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 58.516 64.132
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 10.976 10.433
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 69.492 74.565
Ukupni odlivi gotovine 58.516 64.132
Neto priliv (odliv) gotovine 10.976 10.433
Gotovina na početku obračunskog perioda 14.478 4.045
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 25.454 14.478

Skraćeni finansijski pokazatelji [TOME-R-A]

P/S 1,2478
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0066
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 15,2613
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1058
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0904
Tržišna kapitalizacija 61.457
Prinos na aktivu (ROA) 0,55%
Prinos na kapital (ROE) 0,58%
Neto marža 8,18%
EBITDA marža 86,46%
Ukupan prihod 94.688