Tvornica za obradu metala eksplozijom a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TOME-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 665.746 665.746
Tekuća sredstva 35.284 56.625
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.461 25.454
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 701.030 722.371
Pasiva
Kapital 656.161 679.597
Osnovni kapital 614.571 614.571
Rezerve
Revalorizacione rezerve 276.448 276.448
Neraspoređeni dobitak 13.027 13.027
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 44.869 42.774
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 701.030 722.371
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 49.252
EBITDA -23.367 42.584
Amortizacija 0 38.059
EBIT -23.367 4.525
Rashodi kamata 69 51
Dobitak prije poreza -23.436 4.474
Porezi iz dobitka 0 447
Neto dobitak -23.436 4.027
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 24.626,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 69.492
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.993 58.516
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -20.993 10.976
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 69.492
Ukupni odlivi gotovine 20.993 58.516
Neto priliv (odliv) gotovine -20.993 10.976
Gotovina na početku obračunskog perioda 25.454 14.478
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.461 25.454

Skraćeni finansijski pokazatelji [TOME-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0381
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,6223
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0677
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0937
Tržišna kapitalizacija 61.457
Prinos na aktivu (ROA) -3,29%
Prinos na kapital (ROE) -3,51%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 858