Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 646.731 659.621
Tekuća sredstva 37.144 30.849
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.108 735
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 683.875 690.470
Pasiva
Kapital 636.099 643.954
Osnovni kapital 614.571 614.571
Rezerve
Revalorizacione rezerve 276.448 276.448
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 47.776 46.516
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 683.875 690.470
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 787
EBITDA -688 -5.728
Amortizacija 7.096 0
EBIT -7.784 -5.728
Rashodi kamata 71 40
Dobitak prije poreza -7.855 -5.768
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -7.855 -5.768
Prosječan broj zaposlenih 25,00
Prihod po zaposlenom 31,48
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.300 921
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.927 5.343
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 6.373 -4.422
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 8.300 921
Ukupni odlivi gotovine 1.927 5.343
Neto priliv (odliv) gotovine 6.373 -4.422
Gotovina na početku obračunskog perioda 735 5.157
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.108 735

Skraćeni finansijski pokazatelji [TOME-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0128
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -7,8239
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0350
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0966
Tržišna kapitalizacija 61.457
Prinos na aktivu (ROA) -1,14%
Prinos na kapital (ROE) -1,23%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 5.115