Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 659.621 659.621
Tekuća sredstva 30.849 36.053
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 735 5.157
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 690.470 695.674
Pasiva
Kapital 643.954 649.722
Osnovni kapital 614.571 614.571
Rezerve
Revalorizacione rezerve 276.448 276.448
Neraspoređeni dobitak 13.027
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 46.516 45.952
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 690.470 695.674
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 787 0
EBITDA -5.728 -6.385
Amortizacija 0 0
EBIT -5.728 -6.385
Rashodi kamata 40 54
Dobitak prije poreza -5.768 -6.439
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -5.768 -6.439
Prosječan broj zaposlenih 0,25 1,00
Prihod po zaposlenom 3.148,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 921 10.530
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.343 9.834
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -4.422 696
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 921 10.530
Ukupni odlivi gotovine 5.343 9.834
Neto priliv (odliv) gotovine -4.422 696
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.157 4.461
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 735 5.157

Skraćeni finansijski pokazatelji [TOME-R-A]

P/S 78,0903
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0094
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -10,6548
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0478
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0954
Tržišna kapitalizacija 61.457
Prinos na aktivu (ROA) -0,83%
Prinos na kapital (ROE) -0,89%
Neto marža -732,91%
EBITDA marža -727,83%
Ukupan prihod 787