Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 27.215.612 28.288.935
Tekuća sredstva 1.767.940 2.042.855
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 69.405 28.032
Kratkoročna razgraničenja 11.617 10.650
Bilansna aktiva 28.983.552 30.331.790
Pasiva
Kapital -61.001.361 -60.313.529
Osnovni kapital 29.648.609 29.648.609
Rezerve
Revalorizacione rezerve 5.525.004 5.790.350
Neraspoređeni dobitak 265.347 268.450
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 19.937.630 24.033.321
Kratkoročne obaveze 70.047.283 66.611.998
Kratkoročna razgraničenja 1.160.269 1.349.149
Bilansna pasiva 28.983.552 30.331.790
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 20.787 19.218
EBITDA 1.146.120 1.180.063
Amortizacija 821.053 821.069
EBIT 325.067 358.994
Rashodi kamata 1.012.898 1.299.224
Dobitak prije poreza -687.831 -940.230
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -687.831 -940.230
Prosječan broj zaposlenih 10,00 11,00
Prihod po zaposlenom 2.078,70 1.747,09
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.675.594 1.767.507
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 853.606 683.065
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 821.988 1.084.442
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 25.991 39.730
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 25.991 39.730
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 806.606 1.182.589
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -806.606 -1.182.589
Ukupni prilivi gotovine 1.701.585 1.807.237
Ukupni odlivi gotovine 1.660.212 1.865.654
Neto priliv (odliv) gotovine 41.373 -58.417
Gotovina na početku obračunskog perioda 28.032 86.449
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 69.405 28.032