Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 28.288.935 29.101.198
Tekuća sredstva 2.042.855 2.427.328
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 28.032 86.449
Kratkoročna razgraničenja 10.650 48.425
Bilansna aktiva 30.331.790 31.528.526
Pasiva
Kapital -60.313.529 -59.373.234
Osnovni kapital 29.648.609 29.648.609
Rezerve
Revalorizacione rezerve 5.790.350 6.058.800
Neraspoređeni dobitak 268.450
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 24.033.321 28.346.268
Kratkoročne obaveze 66.611.998 62.555.492
Kratkoročna razgraničenja 1.349.149 1.568.779
Bilansna pasiva 30.331.790 31.528.526
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 19.218 61.339
EBITDA 1.180.013 657.307
Amortizacija 821.086 883.532
EBIT 358.927 -226.225
Rashodi kamata 1.299.224 1.215.372
Dobitak prije poreza -940.297 -1.441.597
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -940.297 -1.441.597
Prosječan broj zaposlenih 11,00 17,00
Prihod po zaposlenom 1.747,09 3.608,18
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.767.507 1.664.802
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 683.065 906.777
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.084.442 758.025
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 39.730 44.037
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 39.730 44.037
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.182.589 830.436
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.182.589 -830.436
Ukupni prilivi gotovine 1.807.237 1.708.839
Ukupni odlivi gotovine 1.865.654 1.737.213
Neto priliv (odliv) gotovine -58.417 -28.374
Gotovina na početku obračunskog perioda 86.449 114.823
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 28.032 86.449