Trgovina Lopare a.d. Lopare - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRGL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 30.000 30.000
Tekuća sredstva 28.541 30.243
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 27.031 28.733
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.217.726 1.216.641
Poslovna aktiva 1.276.267 1.276.884
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.806 1.806
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.276.267 1.276.884
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.276.267 1.276.884
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -1.085 1.806
Amortizacija 0 0
EBIT -1.085 1.806
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -1.085 1.806
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.085 1.806
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 26.316
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.702 3.320
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.702 22.996
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 26.316
Ukupni odlivi gotovine 1.702 3.320
Neto priliv (odliv) gotovine -1.702 22.996
Gotovina na početku obračunskog perioda 28.733 5.737
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 27.031 28.733

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRGL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0005
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,2169
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 235
Prinos na aktivu (ROA) -0,08%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod