Trgovina Lopare a.d. Lopare - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRGL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 30.000 30.000
Tekuća sredstva 8.264 28.541
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.754 27.031
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.227.053 1.217.726
Poslovna aktiva 1.265.317 1.276.267
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.806
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.265.317 1.276.267
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.265.317 1.276.267
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -9.327 -1.085
Amortizacija 0 0
EBIT -9.327 -1.085
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -9.327 -1.085
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -9.327 -1.085
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.277 1.702
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -20.277 -1.702
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine 20.277 1.702
Neto priliv (odliv) gotovine -20.277 -1.702
Gotovina na početku obračunskog perioda 27.031 28.733
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.754 27.031

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRGL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0040
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0252
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 235
Prinos na aktivu (ROA) -0,73%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod