Transtter a.d. Brod

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 7.465.916 7.545.078
Tekuća sredstva 500.577 507.244
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.496 212
Aktivna vremenska razgraničenja 108.286 108.286
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.966.493 8.052.322
Pasiva
Kapital 6.951.771 7.020.572
Osnovni kapital 10.906.735 10.906.735
Rezerve 103.996 103.996
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.014.722 1.031.750
Pasivna vremenska razgraničenja 6.082 6.082
Poslovna pasiva 7.966.493 8.052.322
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 11.291 30.010
Amortizacija 79.163 79.205
EBIT -67.872 -49.195
Rashodi kamata 929 0
Dobitak prije poreza -68.801 -49.195
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -68.801 -49.195
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 64.376 72.209
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 63.092 72.209
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.284 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 64.376 72.209
Ukupni odlivi gotovine 63.092 72.209
Neto priliv (odliv) gotovine 1.284 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 212 212
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.496 212

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRST-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0063
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -11,0968
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6374
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1098
Tržišna kapitalizacija 763.471
Prinos na aktivu (ROA) -0,86%
Prinos na kapital (ROE) -0,98%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 27.713