Ušće Bosne VP a.d. Šamac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
USBS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.192.001 1.183.992
Tekuća sredstva 1.220.548 1.467.663
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 73.556 93.009
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.412.549 2.651.655
Pasiva
Kapital 2.205.319 2.573.265
Osnovni kapital 1.891.351 1.891.351
Rezerve 579.669 79.973
Revalorizacione rezerve 499.696
Neraspoređeni dobitak 102.245 426.164
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 207.230 78.390
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.412.549 2.651.655
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.646.071 834.895
EBITDA -274.087 -232.377
Amortizacija 93.859 91.532
EBIT -367.946 -323.909
Rashodi kamata 0 10
Dobitak prije poreza -367.946 -323.919
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -367.946 -323.919
Prosječan broj zaposlenih 16,00
Prihod po zaposlenom 52.180,94
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.785.234 907.654
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.902.262 939.213
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -117.028 -31.559
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 112.059
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 14.484
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 97.575 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.897.293 907.654
Ukupni odlivi gotovine 1.916.746 939.213
Neto priliv (odliv) gotovine -19.453 -31.559
Gotovina na početku obračunskog perioda 93.009 124.568
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 73.556 93.009

Skraćeni finansijski pokazatelji [USBS-R-A]

P/S 0,2298
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1945
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,0281
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1660
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1715
Tržišna kapitalizacija 378.270
Prinos na aktivu (ROA) -14,53%
Prinos na kapital (ROE) -15,40%
Neto marža -22,35%
EBITDA marža -16,65%
Ukupan prihod 1.373.306