Ušće Bosne VP a.d. Šamac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
USBS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.183.992 1.274.894
Tekuća sredstva 1.467.663 1.686.861
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 93.009 124.568
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.651.655 2.961.755
Pasiva
Kapital 2.573.265 2.897.184
Osnovni kapital 1.891.351 1.891.351
Rezerve 79.973 79.973
Revalorizacione rezerve 499.696 499.696
Neraspoređeni dobitak 426.164 600.732
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 78.390 64.571
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.651.655 2.961.755
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 834.895 720.745
EBITDA -232.377 -76.275
Amortizacija 91.532 98.293
EBIT -323.909 -174.568
Rashodi kamata 10 0
Dobitak prije poreza -323.919 -174.568
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -323.919 -174.568
Prosječan broj zaposlenih 16,00 16,00
Prihod po zaposlenom 52.180,94 45.046,56
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 907.654 1.046.474
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 939.213 1.074.880
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -31.559 -28.406
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 907.654 1.046.474
Ukupni odlivi gotovine 939.213 1.074.880
Neto priliv (odliv) gotovine -31.559 -28.406
Gotovina na početku obračunskog perioda 124.568 152.974
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 93.009 124.568

Skraćeni finansijski pokazatelji [USBS-R-A]

P/S 0,4531
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1713
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,1678
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3605
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1470
Tržišna kapitalizacija 378.270
Prinos na aktivu (ROA) -11,54%
Prinos na kapital (ROE) -11,84%
Neto marža -38,80%
EBITDA marža -27,83%
Ukupan prihod 721.872