Uzlomac a.d. Kotor Varoš

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UZLM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 23.691 29.497
Tekuća sredstva 312.102 312.102
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 65 65
Aktivna vremenska razgraničenja 2.521 2.521
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 335.793 341.599
Pasiva
Kapital 60.321 76.293
Osnovni kapital 856.319 856.319
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 275.472 265.306
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 335.793 341.599
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -10.167 -9.901
Amortizacija 5.805 5.805
EBIT -15.972 -15.706
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -15.972 -15.706
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -15.972 -15.706
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 65
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 65

Skraćeni finansijski pokazatelji [UZLM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0187
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -21,4455
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0704
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 5,6784
Tržišna kapitalizacija 342.528
Prinos na aktivu (ROA) -4,72%
Prinos na kapital (ROE) -23,38%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod