Vodovod a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 85.790.994 83.659.735
Tekuća sredstva 8.984.227 10.602.866
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.474.696 853.094
Aktivna vremenska razgraničenja 1.157.041 1.048.906
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 94.775.221 94.262.601
Pasiva
Kapital 80.703.054 80.125.051
Osnovni kapital 35.655.181 35.434.161
Rezerve 11.779.891 11.779.891
Revalorizacione rezerve 28.653.323 28.705.509
Neraspoređeni dobitak 4.335.908 4.205.490
Rezervisanja 8.323.403 8.317.174
Dugoročne obaveze 2.282.770 2.723.284
Kratkoročne obaveze 3.465.994 3.097.092
Pasivna vremenska razgraničenja 6.074 7.008
Poslovna pasiva 94.775.221 94.262.601
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 15.053.826 15.273.363
EBITDA 2.475.528 2.653.329
Amortizacija 2.318.136 2.492.148
EBIT 157.392 161.181
Rashodi kamata 79.160 87.995
Dobitak prije poreza 78.232 73.186
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 78.232 73.186
Prosječan broj zaposlenih 356,00 342,00
Prihod po zaposlenom 42.286,03 44.658,96
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 17.564.792 15.998.964
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.006.333 12.910.840
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.558.459 3.088.124
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 549.251 1.638.582
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.312.051 2.687.866
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -762.800 -1.049.284
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 499.770
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.673.871 2.685.450
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.174.101 -2.685.450
Ukupni prilivi gotovine 18.613.813 17.637.546
Ukupni odlivi gotovine 17.992.255 18.284.156
Neto priliv (odliv) gotovine 621.558 -646.610
Gotovina na početku obračunskog perioda 853.094 1.499.767
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 92 97
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 48 160
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.474.696 853.094

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDBL-R-A]

P/S 0,3790
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0022
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 72,9219
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,2634
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0707
Tržišna kapitalizacija 5.704.829
Prinos na aktivu (ROA) 0,08%
Prinos na kapital (ROE) 0,10%
Neto marža 0,52%
EBITDA marža 16,44%
Ukupan prihod 17.322.136