Vodovod a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 94.248.079 85.790.994
Tekuća sredstva 6.753.794 8.984.227
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.177.555 1.474.696
Aktivna vremenska razgraničenja 9.863 10.270
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 101.001.873 94.775.221
Pasiva
Kapital 80.259.979 80.061.636
Osnovni kapital 35.655.181 35.655.181
Rezerve 11.779.891 11.779.891
Revalorizacione rezerve 28.497.242 28.653.323
Neraspoređeni dobitak 4.048.914 3.694.490
Rezervisanja 8.108.148 8.323.403
Dugoročne obaveze 7.404.173 2.282.770
Kratkoročne obaveze 5.229.573 4.107.412
Pasivna vremenska razgraničenja 5.767 6.074
Poslovna pasiva 101.001.873 94.775.221
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 16.668.982 15.053.826
EBITDA 3.234.351 2.475.528
Amortizacija 2.956.053 2.318.136
EBIT 278.298 157.392
Rashodi kamata 79.955 79.160
Dobitak prije poreza 198.343 78.232
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 198.343 78.232
Prosječan broj zaposlenih 359,00 356,00
Prihod po zaposlenom 46.431,70 42.286,03
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.919.165 19.620.279
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.144.108 16.596.312
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.775.057 3.023.967
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.790.739 553.312
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.002.987 797.372
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -212.248 -244.060
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 499.770
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.859.963 2.658.119
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.859.963 -2.158.349
Ukupni prilivi gotovine 22.709.904 20.673.361
Ukupni odlivi gotovine 23.007.058 20.051.803
Neto priliv (odliv) gotovine -297.154 621.558
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.474.696 853.094
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 70 92
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 57 48
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.177.555 1.474.696

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDBL-R-A]

P/S 0,3422
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0056
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 28,7624
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,2510
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0711
Tržišna kapitalizacija 5.704.829
Prinos na aktivu (ROA) 0,20%
Prinos na kapital (ROE) 0,25%
Neto marža 1,19%
EBITDA marža 19,40%
Ukupan prihod 18.638.514