Vodovod a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDVD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 9.837.089 9.917.659
Tekuća sredstva 1.357.012 2.180.212
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 146.683 1.042.420
Aktivna vremenska razgraničenja 6.080 6.687
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 11.194.101 12.097.871
Pasiva
Kapital 8.288.990 8.783.490
Osnovni kapital 8.840.359 8.840.359
Rezerve
Revalorizacione rezerve 653.694 653.694
Neraspoređeni dobitak 49.229 52.567
Rezervisanja 670.427 717.885
Dugoročne obaveze 1.413.095 1.520.899
Kratkoročne obaveze 821.589 1.075.597
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 11.194.101 12.097.871
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 3.585.360 3.549.498
EBITDA 108.195 515.994
Amortizacija 530.848 469.929
EBIT -422.653 46.065
Rashodi kamata 71.847 42.727
Dobitak prije poreza -494.500 3.338
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -494.500 3.338
Prosječan broj zaposlenih 120,00 106,00
Prihod po zaposlenom 29.878,00 33.485,83
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.115.036 4.693.529
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.690.980 4.116.028
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -575.944 577.501
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.087 1.095.001
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 153.578 2.267.877
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -152.491 -1.172.876
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.500.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 167.302 90.485
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -167.302 1.409.515
Ukupni prilivi gotovine 4.116.123 7.288.530
Ukupni odlivi gotovine 5.011.860 6.474.390
Neto priliv (odliv) gotovine -895.737 814.140
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.042.420 228.280
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 146.683 1.042.420

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVD-R-A]

P/S 0,6164
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0559
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,4693
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9376
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2666
Tržišna kapitalizacija 2.210.090
Prinos na aktivu (ROA) -4,25%
Prinos na kapital (ROE) -5,79%
Neto marža -13,79%
EBITDA marža 3,02%
Ukupan prihod 3.915.799