Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDVD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 8.571.635 10.198.803
Tekuća sredstva 2.468.505 1.557.234
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 299.925 216.075
Aktivna vremenska razgraničenja 614.846 8.165
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 11.040.140 11.756.037
Pasiva
Kapital 6.811.045 7.648.525
Osnovni kapital 8.840.359 8.840.359
Rezerve
Revalorizacione rezerve 644.729 653.694
Neraspoređeni dobitak 49.229 49.229
Rezervisanja 529.003 567.543
Dugoročne obaveze 1.692.050 2.072.649
Kratkoročne obaveze 2.008.042 1.467.320
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 11.040.140 11.756.037
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 4.196.484 4.294.073
EBITDA -112.533 -3.365
Amortizacija 596.123 561.800
EBIT -708.656 -565.165
Rashodi kamata 128.824 85.966
Dobitak prije poreza -837.480 -651.131
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -837.480 -651.131
Prosječan broj zaposlenih 121,00 112,00
Prihod po zaposlenom 34.681,69 38.339,94
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.514.613 4.763.954
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.268.053 4.297.967
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -753.440 465.987
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.452.034 40.817
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 256.546 1.479.657
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 1.195.488 -1.438.840
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.200.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 358.198 178.488
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -358.198 1.021.512
Ukupni prilivi gotovine 5.966.647 6.004.771
Ukupni odlivi gotovine 5.882.797 5.956.112
Neto priliv (odliv) gotovine 83.850 48.659
Gotovina na početku obračunskog perioda 216.075 167.416
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 299.925 216.075

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVD-R-A]

P/S 0,5267
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0947
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,6390
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7704
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3245
Tržišna kapitalizacija 2.210.090
Prinos na aktivu (ROA) -7,35%
Prinos na kapital (ROE) -11,58%
Neto marža -19,96%
EBITDA marža -2,68%
Ukupan prihod 4.441.973