Vodovod a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDVD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 9.295.636 9.837.089
Tekuća sredstva 1.423.225 1.357.012
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 167.416 146.683
Aktivna vremenska razgraničenja 12.469 6.080
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 10.718.861 11.194.101
Pasiva
Kapital 8.299.656 8.288.990
Osnovni kapital 8.840.359 8.840.359
Rezerve
Revalorizacione rezerve 653.694 653.694
Neraspoređeni dobitak 59.895 49.229
Rezervisanja 605.488 670.427
Dugoročne obaveze 1.230.848 1.413.095
Kratkoročne obaveze 582.869 821.589
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 10.718.861 11.194.101
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 4.260.424 3.585.360
EBITDA 612.722 108.195
Amortizacija 535.625 530.848
EBIT 77.097 -422.653
Rashodi kamata 66.431 71.847
Dobitak prije poreza 10.666 -494.500
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 10.666 -494.500
Prosječan broj zaposlenih 107,00 120,00
Prihod po zaposlenom 39.817,05 29.878,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.879.623 4.115.036
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.696.522 4.690.980
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 183.101 -575.944
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 234.348 1.087
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 216.262 153.578
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 18.086 -152.491
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 180.454 167.302
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -180.454 -167.302
Ukupni prilivi gotovine 5.113.971 4.116.123
Ukupni odlivi gotovine 5.093.238 5.011.860
Neto priliv (odliv) gotovine 20.733 -895.737
Gotovina na početku obračunskog perioda 146.683 1.042.420
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 167.416 146.683

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVD-R-A]

P/S 0,5187
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0012
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 207,2089
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9388
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2663
Tržišna kapitalizacija 2.210.090
Prinos na aktivu (ROA) 0,10%
Prinos na kapital (ROE) 0,13%
Neto marža 0,25%
EBITDA marža 14,38%
Ukupan prihod 4.413.327