JP vodovod a.d. Gacko

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDVG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.105.106 1.277.047
Tekuća sredstva 211.560 262.173
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 12.547 26.947
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.316.666 1.539.220
Pasiva
Kapital 764.887 1.064.101
Osnovni kapital 3.806.252 3.806.252
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 139.566 148.994
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 412.213 326.125
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.316.666 1.539.220
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 841.305 775.712
EBITDA -117.863 -52.120
Amortizacija 180.072 190.343
EBIT -297.935 -242.463
Rashodi kamata 1.279 713
Dobitak prije poreza -299.214 -243.176
Porezi iz dobitka 0 8.327
Neto dobitak -299.214 -251.503
Prosječan broj zaposlenih 57,00 57,00
Prihod po zaposlenom 14.759,74 13.608,98
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.059.323 950.221
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.088.328 957.508
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -29.005 -7.287
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 14.605 11.710
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 14.605 11.710
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.073.928 961.931
Ukupni odlivi gotovine 1.088.328 957.508
Neto priliv (odliv) gotovine -14.400 4.423
Gotovina na početku obračunskog perioda 26.947 22.524
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 12.547 26.947

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0786
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2010
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -20,95%
Prinos na kapital (ROE) -32,72%
Neto marža -35,57%
EBITDA marža -14,01%
Ukupan prihod 868.452