JP vodovod a.d. Gacko

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDVG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.193.991 1.105.106
Tekuća sredstva 191.939 211.560
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.478 12.547
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.385.930 1.316.666
Pasiva
Kapital 741.197 764.887
Osnovni kapital 3.806.252 3.806.252
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 390.621 139.566
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 254.112 412.213
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.385.930 1.316.666
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 826.147 841.305
EBITDA 173.940 -117.863
Amortizacija 176.063 180.072
EBIT -2.123 -297.935
Rashodi kamata 21.567 1.279
Dobitak prije poreza -23.690 -299.214
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -23.690 -299.214
Prosječan broj zaposlenih 56,00 57,00
Prihod po zaposlenom 14.752,63 14.759,74
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.156.660 1.059.323
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.175.537 1.088.328
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -18.877 -29.005
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 10.808 14.605
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 10.808 14.605
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.167.468 1.073.928
Ukupni odlivi gotovine 1.175.537 1.088.328
Neto priliv (odliv) gotovine -8.069 -14.400
Gotovina na početku obračunskog perioda 12.547 26.947
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.478 12.547

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0062
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1947
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -1,75%
Prinos na kapital (ROE) -3,15%
Neto marža -2,87%
EBITDA marža 21,05%
Ukupan prihod 1.011.598