KP vodovod a.d. Srbac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDVS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.158.096 2.208.573
Tekuća sredstva 2.044.959 2.323.932
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.483 14.065
Aktivna vremenska razgraničenja 17.330 16.296
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.203.055 4.532.505
Pasiva
Kapital 858.550 853.940
Osnovni kapital 728.900 728.900
Rezerve 8.531 8.531
Revalorizacione rezerve 482.531 503.024
Neraspoređeni dobitak 28.792 69.227
Rezervisanja 1.623.924 1.677.077
Dugoročne obaveze 1.380.035 1.162.149
Kratkoročne obaveze 340.546 839.339
Pasivna vremenska razgraničenja 25.659 26.744
Poslovna pasiva 4.203.055 4.532.505
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.667.478 1.606.150
EBITDA 290.510 256.139
Amortizacija 106.187 107.659
EBIT 184.323 148.480
Rashodi kamata 146.879 89.860
Dobitak prije poreza 37.444 58.620
Porezi iz dobitka 32.834 13.575
Neto dobitak 4.610 45.045
Prosječan broj zaposlenih 48,00 52,00
Prihod po zaposlenom 34.739,13 30.887,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.304.016 1.894.378
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.897.250 1.611.138
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 406.766 283.240
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 221
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 43.173 7.177
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -43.173 -6.956
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.250.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.621.175 264.570
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -371.175 -264.570
Ukupni prilivi gotovine 3.554.016 1.894.599
Ukupni odlivi gotovine 3.561.598 1.882.885
Neto priliv (odliv) gotovine -7.582 11.714
Gotovina na početku obračunskog perioda 14.065 2.351
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.483 14.065

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVS-R-A]

P/S 0,0656
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0063
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 23,7169
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1779
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1273
Tržišna kapitalizacija 109.335
Prinos na aktivu (ROA) 0,11%
Prinos na kapital (ROE) 0,54%
Neto marža 0,28%
EBITDA marža 17,42%
Ukupan prihod 1.885.326