KP vodovod a.d. Srbac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDVS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 2.078.154 2.158.096
Tekuća sredstva 1.943.552 2.044.959
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 37.695 6.483
Aktivna vremenska razgraničenja 10.927 17.330
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.021.706 4.203.055
Pasiva
Kapital 860.401 858.549
Osnovni kapital 728.900 728.900
Rezerve 8.531 8.531
Revalorizacione rezerve 461.887 482.530
Neraspoređeni dobitak 26.184 28.792
Rezervisanja 1.578.150 1.623.924
Dugoročne obaveze 1.336.010 1.380.035
Kratkoročne obaveze 247.145 340.547
Pasivna vremenska razgraničenja 21.992 25.659
Poslovna pasiva 4.021.706 4.203.055
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.681.350 1.667.478
EBITDA 190.023 290.510
Amortizacija 107.352 106.187
EBIT 82.671 184.323
Rashodi kamata 64.125 146.879
Dobitak prije poreza 18.546 37.444
Porezi iz dobitka 16.694 32.834
Neto dobitak 1.852 4.610
Prosječan broj zaposlenih 51,00 48,00
Prihod po zaposlenom 32.967,65 34.739,13
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.143.684 2.304.016
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.771.125 1.897.250
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 372.559 406.766
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 25.699 43.173
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -25.699 -43.173
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 50.000 1.250.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 365.648 1.621.175
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -315.648 -371.175
Ukupni prilivi gotovine 2.193.684 3.554.016
Ukupni odlivi gotovine 2.162.472 3.561.598
Neto priliv (odliv) gotovine 31.212 -7.582
Gotovina na početku obračunskog perioda 6.483 14.065
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 37.695 6.483

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVS-R-A]

P/S 0,0650
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0025
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 59,0362
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1804
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1271
Tržišna kapitalizacija 109.335
Prinos na aktivu (ROA) 0,05%
Prinos na kapital (ROE) 0,22%
Neto marža 0,11%
EBITDA marža 11,30%
Ukupan prihod 1.806.903