Vitkovci a.d. Vitkovci

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VITK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 446.390 458.356
Tekuća sredstva 16.683 16.663
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4 3
Aktivna vremenska razgraničenja 14.172 14.172
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 463.073 475.019
Pasiva
Kapital 211.096 225.322
Osnovni kapital 658.944 658.944
Rezerve
Revalorizacione rezerve 39.262 39.262
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 251.977 249.697
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 463.073 475.019
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -1.955 -12.130
Amortizacija 11.966 0
EBIT -13.921 -12.130
Rashodi kamata 305 519
Dobitak prije poreza -14.226 -12.649
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -14.226 -12.649
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 604 205
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 603 205
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 604 205
Ukupni odlivi gotovine 603 205
Neto priliv (odliv) gotovine 1 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 3 3
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4 3

Skraćeni finansijski pokazatelji [VITK-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0216
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -9,2639
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3204
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6243
Tržišna kapitalizacija 131.789
Prinos na aktivu (ROA) -3,03%
Prinos na kapital (ROE) -6,52%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 0