Veleprehrana a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VLPH-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 16.425.037 16.548.587
Tekuća sredstva 537.553 472.366
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 339.452 220.288
Aktivna vremenska razgraničenja 207 5.434
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 16.962.590 17.020.953
Pasiva
Kapital 16.906.214 16.869.565
Osnovni kapital 12.122.702 12.122.702
Rezerve 198.284 198.284
Revalorizacione rezerve 4.458.268 4.458.268
Neraspoređeni dobitak 88.197 195.519
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 56.376 151.388
Pasivna vremenska razgraničenja 22.049 36.556
Poslovna pasiva 16.962.590 17.020.953
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 15
EBITDA 243.612 102.817
Amortizacija 215.765 217.805
EBIT 27.847 -114.988
Rashodi kamata 3 0
Dobitak prije poreza 27.844 -114.988
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 27.844 -114.988
Prosječan broj zaposlenih 15,00 22,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,68
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.397.633 1.325.673
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.102.037 1.238.716
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 295.596 86.957
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 112.549 58.823
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -112.549 -58.823
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 63.883 69.690
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -63.883 -69.690
Ukupni prilivi gotovine 1.397.633 1.325.673
Ukupni odlivi gotovine 1.278.469 1.367.229
Neto priliv (odliv) gotovine 119.164 -41.556
Gotovina na početku obračunskog perioda 220.288 261.844
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 339.452 220.288

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLPH-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0023
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 95,7835
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3946
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1578
Tržišna kapitalizacija 2.666.994
Prinos na aktivu (ROA) 0,16%
Prinos na kapital (ROE) 0,16%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.049.339