Veleprehrana a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VLPH-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 16.548.587 16.580.510
Tekuća sredstva 472.366 639.358
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 220.288 261.844
Aktivna vremenska razgraničenja 5.434 25.035
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 17.020.953 17.219.868
Pasiva
Kapital 16.869.565 16.976.283
Osnovni kapital 12.122.702 12.122.702
Rezerve 198.284 198.285
Revalorizacione rezerve 4.458.268 4.768.774
Neraspoređeni dobitak 195.519
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 63.884
Kratkoročne obaveze 151.388 179.701
Pasivna vremenska razgraničenja 36.556 69.553
Poslovna pasiva 17.020.953 17.219.868
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 15 169.513
EBITDA 102.817 125.129
Amortizacija 217.805 260.043
EBIT -114.988 -134.914
Rashodi kamata 0 252
Dobitak prije poreza -114.988 -135.166
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -114.988 -135.166
Prosječan broj zaposlenih 22,00 31,00
Prihod po zaposlenom 0,68 5.468,16
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.325.673 1.513.358
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.238.716 1.436.055
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 86.957 77.303
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 58.823 129.231
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -58.823 -129.231
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 69.690 69.690
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -69.690 -69.690
Ukupni prilivi gotovine 1.325.673 1.513.358
Ukupni odlivi gotovine 1.367.229 1.634.976
Neto priliv (odliv) gotovine -41.556 -121.618
Gotovina na početku obračunskog perioda 261.844 383.462
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 220.288 261.844

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLPH-R-A]

P/S 202.045,0333
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0095
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -26,3565
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3916
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1797
Tržišna kapitalizacija 3.030.676
Prinos na aktivu (ROA) -0,67%
Prinos na kapital (ROE) -0,68%
Neto marža -766.586,67%
EBITDA marža 685.446,67%
Ukupan prihod 952.896